مقاله بررسی رابطه ابعاد مدرنیسم با افزایش طلاق

سپتامبر 11, 2015

طلاق اندوه بارترین و تلخ ترین نوع رهایی از جهنم ناسازگاری­هاست که در زندگی زوجین به علت عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی و در اثر سوء تفاهم ­ها ، رفتارها و تصورات غلط از یکدیگر و یا وجود بیماری اعتیاد ،خشونت های خانگی و ده­ها عامل دیگر به وقوع می­پیوندد. آمارها نشان می­دهند که هر ساله بر تعداد طلاق افزوده می شود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری ازکانون­های خانوادگی سایه افکنده است. برای اجرای این تحقیق از سه روش اسنادی ، پیمایشی و زمینه یابی استفاده شده است. در روش اسنادی با استفاده ازکتب، منابع و تحقیقات دیگران به روش کتابخانه­ای اطلاعات مربوط به طلاق گردآوری شد. و در این قسمت نظریات ادیان مختلف به ویژه دین مبین اسلام در مورد طلاق مطالعه شده است و نظریات جامعه شناسی و روان­شناسی در زمینه طلاق گردآوری گردیده است.
روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه ی پیمایش (Survey) انجام گرفته است. جامعه آماری از بین کلیه ی زوج هایی بوده است که طی ۱۰ ماه گذشته (فروردین ماه تا شهریور ماه ۱۳۸۹) به دادگاه خانواده و دادگستری شهرستان گرمی مراجعه نموده و پرونده آنها منجر به صدور طلاق شده است می باشد (۷۵ زوج) ، تعداد۶۰ زوج مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزارspss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی و تبیینی استفاده گردید.
نتیجه گیری : باتوجه به تجزیه وتحلیل آماری داده ها مشخص گردید که بین ابعاد مدرنیسم (پایین آمدن سن زوجین، عدم درک متقابل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی (شغل وحرفه)، اعتیاد، کم رنگ شدن زشتی طلاق، افت مذهب(کاهش اعتقادات مذهبی) و متفاوت بودن فرهنگی زوجین) در این تحقیق و افزایش طلاق رابطه معنا داری وجود دارد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسأله
بحث تئوریکی ابعاد مدرنیسم در افزایش طلاق
ازدواج‌ های عاشقانه
تغییر در قوانین مربوط به طلاق
افت مذهب و اعتقادات مذهبی در کشورهای توسعه یافته
تغییر نگرش‌ ها در مورد نقش‌ های مناسب برای زنان (برابری جنسی زن و مرد)
استقلال اقتصادی زنان
تصادم زمینه‌ ها
آزادی روابط جنسی
نظریه های تبیین کننده ی طلاق
طلاق بر اساس تبیین های جامعه شناختی
تبیین های ساختی – کارکردی
عوامل ساختی – کارکردی درحوزه ی جامعه شناسی
عوامل ساختی درحوزه ی روانشناسی اجتماعی
سئوال یا فرضیه های پژوهش
روش تحقیق
یافته های تحقیق
نتیجه ‌گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند