پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل درگیری در مدگرایی بر خریدهای تفننی مشتریان

سپتامبر 4, 2015

خرید تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می‌شود. طبق ادبیات موجود اگر مصرف‌کنندگان فقط به هنگام نیاز خرید کنند، اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود که این خود به وضوح اهمیت و نقش خرید تفننی در بازارهای مصرفی را نشان می‌دهد.
این تحقیق با هدف بررسی ارزیابی تأثیر عوامل درگیری در مدگرایی بر خریدهای تفننی مدگرایانه و تأثیر آن بر خریدهای تفننی با استفاده از مدل خرید تفننی مبتنی بر مُد پارک، کیم و فورنی (۲۰۰۶)، تلاش دارد تا با توجه به تأثیری که عوامل درگیری در مدگرایی بر خرید تفننی می‌گذارد، مفهوم خرید تفننی را تشریح کند. در این تحقیق عوامل درگیری در مدگرایی با احساس مثبت و تمایل به مصرف لذت‌گرایانه بوده، نیز تأثیر یکدیگر به هم را مورد سنجش قرار گرفته است. تحقیق حاضر بر اساس طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و نمونه‌ گیری خوشه ای، در لباس فروشی ها صورت گرفته که در این راستا تعداد ۲۲۰ پرسشنامه جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تمامی فرضیه‌ها مورد قبول واقع شدند باید گفت که عوامل درگیری در مدگرایی بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیر دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف موضوع پژوهش
بیان مسأله ی پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هدف های کلی پژوهش
هدف های فرعی پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش پژوهش
پیشینه پژوهش
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: واکاوی ادبیات پژوهش
مقدمه
واکاوی ادبیات پژوهش در جهان
ویژگیهای فردی
مدل خرید تفننی
مدل خرید تفننی مبتنی بر مد
واکاوی ادبیات پژوهش در ایران
مبانی نظری پژوهش
خرید تفننی و سیر تحولات آن
خرید تفننی از دیدگاه امروزی
مطالعات استرن
تفننی بودن خرید و سایر اولویت های تحقیقاتی
خرید تفننی و نظریه ها
خرید تفننی
تقسیم بندی خرید تفننی
خرید تفننی و مفهوم بازاریابی
عوامل تسهیل کننده خرید تفننی
وضعیت روحی – روانی (احساس مثبت و تمایل به مصرف لذت گرایانه)
محیط فروشگاه و تأثیر آن بر وضعیت روحی – روانی
ویژگیهای فردی
چارچوب نظری تحقیق
خرید تفننی مدگرایانه
درگیری در مدگرایی
احساسات مثبت
تمایل به مصرف لذت گرایان
مدل و فرضیات پژوهش
فرضیات تحقیق
تعاریف اصطلاحات تخصصی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
محاسبه حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار ابزار اندازه گیری
شیوه ی گردآوری
روش آماری
روش پژوهش
واحد تجزیه و تحلیل
مدل پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
توصیف شاخص های معرف متغیرهای پژوهش
تحلیل داده ها (آزمون فرضیه های پژوهش)
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
بحث در نتایج توصیفی داده ها
بحث در نتایج تحلیل داده ها
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات و راه کارها
منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۷
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.