پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی

سپتامبر 4, 2015

اعتماد اجتماعی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که یکی از آن ها رسانه های جمعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان دختر به روش پیمایش به نمونه ای ۱۰۷ نفری از دانشجویان دختر انجام گرفته است. اعتماد اجتماعی در سه سطح تعمیم یافته، نهادی و میان فردی مطرح است که در این تحقیق اعتماد میان فردی مد نظر است. در این راستا رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعی (تلویزیون، رادیو و روزنامه) با اعتماد میان فردی سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه ها در اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان تأثیر گذاشته است. این تأثیر به گونه ای بوده که میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه و شبکه های خارجی و سراسری اعتماد اجتماعی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده و به بیان واضحتر آن را کاهش داده است. آزمون های آماری یافته های فوق در سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ مورد تأیید قرار داده اند. اما بین نوع برنامه های رسانه ها و اعتماد اجتماعی رابطه ای پیدا نشد و همچنین میزان استفاده از رادیو هم تأثیری در اعتماد اجتماعی دانشجویان نداشته است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
سوالات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مفهوم اعتماد
اشکال اعتماد اجتماعی
چارچوب مفهومی اعتماد اجتماعی
چارچوب نظری شکل گیری اعتماد اجتماعی
جیمز کلمن (سطح خرد)
فرانسیس قوکویاما (سطح کلان)
آنتونی گیدنز (سطح میانی)
رسانه و اعتماد اجتماعی
نظریه آنتونی گیدنز
نظریه جیمز کلمن
نظریه پوتنام
نظریه زتومپکا
نظریه های مربوط به حوزه ارتباطات جمعی
نظریه های مربوط به کارکرد رسانه ها
نظریه های مربوط به تأثیرات رسانه ای
جمع بندی مبانی نظری
پیشینه تجربی تحقیق
فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران
پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور
جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با اعتماد اجتماعی
مدل تحلیل
فرضیات تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی)
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق
اعتبار (روایی)
پایایی
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق
تعریف متغیر وابسته تحقیق
تعریف متغیرهای مستقل تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف آماری سوالات پرسشنامه
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب خصوصیات فردی (اطلاعات فردی)
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات اعتماد اجتماعی میان فردی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات مربوط به استفاده از رسانه های جمعی
نتایج استنباطی
آزمون فرضیه اول تحقیق
آزمون فرضیه دوم تحقیق
آزمون فرضیه سوم تحقیق
آزمون فرضیه چهارم تحقیق
آزمون فرضیه پنجم تحقیق
آزمون فرضیه ششم تحقیق
آزمون فرضیه هفتم تحقیق
آزمون فرضیه هشتم تحقیق
آزمون فرضیه نهم تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته های توصیفی
خلاصه یافته های استنباطی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
پیوست
الف) پرسشنامه بررسی اعتماد اجتماعی با الگوی مصرف رسانه های ارتباط جمعی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.