پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات

سپتامبر 4, 2015

این پژوهش تحت عنوان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان انجام گرفت است. طرح مفهومی این پژوهش نشان می دهد که سال های اخیر «فرهنگ سازمانی» به یک موضوع مهم و حیاتی در کارایی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. مضاف بر این بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف در این زمینه خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح و بهبود فرایند و ارتقاء کیفیت و محتوای آن را فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق وضعیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر ۲۴۰ نفر از کارکنان زندان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت مولفه ای رابینز و برای سنجش فناوری اطلاعات از مهارت های هفتگانه ICDL استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت.
بدین منظور برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرونوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و برای تعیین قدرت تبیین کنندگی هر متغیر از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی در زندان ها در بین ۴۲ درصد در حد مطلوب، در بین ۳۴ درصد در حد متوسط و در بین ۲۴ درصد در حد نامطلوب و همچنین وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات در بین ۴۵ درصد در حد مطلوب، در بین ۳۴ درصد در حد متوسط و در بین ۲۱ درصد در سطح پایین قرار دارد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان ها رابطه معناداری (با شدت r=450 و p=0.05) وجود دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی: نوآوری و ریسک پذیری، فردگرایی، گروه گرایی، روحیه جسارت و تهور طلبی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار داشته ولی مولفه های توجه به جزئیات، حفظ ثبات و نتیجه محوری با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار ندارد و همچنین تفاوت معنادار آماری بین جنسیت و بکارگیری فناوری اطلاعات مشاهده نگردید. ضریب همبستگی چندگانه R برابر با ۸۲۹/۰ و ضریب تعیین تعدیل شده ۷۵۲/۰ می باشد به این معنی که در مجموع ۲/۷۵ درصد تغییرات بکارگیری فناوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق می باشد و در این بین متغیر نوآوری و ریسک پذیری با بنای ۲۵۸/۰ بیشترین و متغیر روحیه جسارت و تهور طلبی با ضریب بتای ۲۲۵/۰ کمترین تأثیر را در بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان داشته است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق
فرضیات فرعی
متغیر زمینه ای
مدل تحلیل تحقیق
انگیزه پژوهشگر
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
فرهنگ سازمانی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارکنان
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مبانی نظری فرهنگ سازمانی
تعاریف فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
خصوصیات فرهنگ سازمانی
منابع فرهنگ
شیوه پیدایش فرهنگ
انواع فرهنگ سازمانی
الگوها و تئوری ها اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی
رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی
رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
رابطه فناوری و فرهنگ
کارکرد فرهنگ سازمانی
زنده نگه داشتن فرهنگ
عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی
فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار
مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT)
تاریخچه فناوری اطلاعات
مفهوم فناوری اطلاعات
چیستی فناوری اطلاعات
کاربردهای فناوری اطلاعات
شاخص های فناوری اطلاعات (IT)
اینترنت چیست؟
شبکه عنکبوتی جهانی www
موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات
فناوری پوش
راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات
نقش فناوری اطلاعات
ارزش فناوری اطلاعات
توانایی های فناوری ارتباطات
راهبردهای فناوری اطلاعات
نظام های اطلاعاتی و ارتباطی
فناوری ارتباطات در زندگی آینده
مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات
نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان
فناوری ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه
فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا
مدیریت فن آوری اطلاعات IT
پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در زمینه فرهنگ سازمان و فناوری اطلاعات
پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات
جمع بندی پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی)
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
فنون و ابزارها و تکنیک های گردآوری داده ها
فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومی پرسشنامه
نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه فرهنگ سازمانی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآوری و ریسک پذیری
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فرد گرایی)
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)
جدول (۴-۹) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب ثبات وضع موجود
وضعیت فرهنگ سازمانی در بین کارکنان زندان ها در مجموع
نتایج و یافته های توصیفی حصال از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه مهارتهای ICDL
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب آشنایی با مفاهیم و اصول
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب مدیریت فایل ها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب شاخص صفحه گسترده ها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب شاخص بانکهای اطلاعاتی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اینترنت
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب واژه پردازها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب ارائه مطلب
وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICDL) در بین کارکنان زندان های استان در مجموع
تحلیل داده ها
آزمون نرمال بودن توزیع
آزمون فرضیه اصلی پژوهش
آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
رگرسیون چند متغیره
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه نتایج توصیفی
خلاصه نتایج تحلیلی
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها و مشکلات پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
پیوست
پرسشنامه فرهنگ سازمان
پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت های هفتگانه ICDL)

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند