پایان نامه بررسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط

سپتامبر 4, 2015

پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیهای خود، نظریه اکس وادرش در تحول ساختار وهمچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک ومتوسط را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. برسیها نشان داده اند که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارافرینی، نواوری وتغییر فناوری،پویایی صنعت ودر نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درامد بر اقتصاد جهانی تاثیرمی گذارند. این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط انجام گرفته است. فرضیه های این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای مالی، مشوقهای مالیاتی، مشوقهای گمرکی و مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط استان اذربایجان شرقی تدوین شده است که عبارتند از:

۱- مشوقهای مالی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد.

۲- مشوقهای مالیاتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط تاثیر دارد.

۳- مشوقهای گمرکی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد.

۴- مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
سوال آغازین
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
مدل عملیاتی تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت های تحقیق
صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی
تعریف مفهومی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
روش تحقیق
ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: صنایع کوچک و متوسط
مقدمه
طبقه بندی صنایع
تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
نقش صنایع کوچک و متوسط
ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط
تنگناها و مشکلات صنایع کوچک و متوسط
مزایای صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه پایدار
جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در نظامهای اقتصادی اجتماعی
نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد در حال رشد
بنگاههای کوچک و متوسط در یونان
فعالیتهای هند در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط
توجه ترکیه به صنایع کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان
تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط
جایگاه صنایع کوچک و هسته های خوداشتغالی در اندونزی
بنگاههای کوچک و متوسط در ایران
مشکلات صنایع کوچک و متوسط در ایران
محدودیت های صنایع کوچک و متوسط در ایران
مقایسه بهره وری گروههای مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران
بخش دوم: مشوقهای صنعتی
مقدمه
مشوقهای صنعتی در عربستان
مشوق های صنعتی در مصر
پاکستان
ترکیه
کره جنوبی
چین
هند
مالزی
ژاپن
آلمان
فرانسه
ایالات متحده
مشوقهای صنعتی در ایران
انواع مشوقهای صنعتی در ایران
بخش سوم: پیشینه تحقیق
مقدمه
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و روش نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
نمونه آماری و برآورد حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه
بخش دوم: توصیف آماری متغیرهای تحقیق
توصیف آماری متغیر وابسته: رشد صنایع کوچک و متوسط
آزمون کولموگروف اسمیرنوف (k-s)
بخش سوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
فهرست جدولها
قلمرو زمانی تحقیق
واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی
تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف
واحدهای فعال کمتر از ۵۰ نفر کارکن
واحدهای فعال تحت پوشش وزارت صنایع و معادن از ابتدا تا سال ۸۷
تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
متغیرهای تحقیق
جدول مورگان
طبقه بندی صنایع و تعداد نمونه های آن
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال میزان تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سابقه مدیریت
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال فعالیت واحدهای صنعتی
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تعداد شاغلین واحدهای صنعتی
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۳ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۴ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۵ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۶ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۷ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۸ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۹ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۰ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۱ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۲ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۳ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۴ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۵ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۶ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۷ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۸ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۹ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۰ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۱ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۲ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۳ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۴ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۵ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۶ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۷ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۸ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۹ پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال ۳۰ پرسشنامه
فهرست نمودارها
واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی
واحدهای فعال کمتر از ۵۰ نفر کارکن تحت پوشش وزارت صنایع و معادن
واحدهای فعال تحت پوشش وزارت صنایع و معادن از ابتدا تا پایان ۸۷
میزان اشتغال صنایع کوچک در مقایسه با دیگر صنایع
سرمایه صنایع کوچک در مقایسه با دیگر صنایع
نیروی شاغل در صنایع کوچک در مقایسه با دیگر صنایع
تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت
پاسخهای نمونه آماری به سوال میزان تحصیلات
پاسخهای نمونه آماری به سوال سابقه مدیریت
پاسخهای نمونه آماری به سوال مدت فعالیت واحدهای صنعتی
پاسخهای نمونه آماری به سوال شاغلین واحدهای صنعتی
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۳ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۴ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۵ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۶ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۷ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۸ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۹ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۰ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۱ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۲ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۳ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۴ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۵ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۶ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۷ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۸ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۱۹ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۰ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۱ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۲ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۳ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۴ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۵ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۶ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۷ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۸ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۲۹ پرسشنامه
پاسخهای نمونه آماری به سوال ۳۰ پرسشنامه
فهرست شکلها
نقشه واحدهای کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۲۰۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.