پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

آگوست 27, 2015

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – همبستگی در دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی با حجم نمونه (۳۰ دبیرستان و ۳۰۲ دیر) که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسشنامه روحیه (محقق ساخته) بوده است بطوریکه مدیران تنها به پرسشنامه جو سازمانی و دبیران به هر دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه پاسخ دادند. در این تحقیق دو سوال و هشت فرضیه مطرح شده بود که پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر بدست آمد:
۱- ۸۰ درصد دبیرستانهای مورد مطالعه دارای جو باز و ۲۰ درصد دارای جو غیر متعهد بودند و این نتیجه بیانگر آن است که دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی به جو باز گرایش بیشتری دارند.
۲- دبیران دبیرستانهای مورد مطالعه از روحیه بالایی برخوردارند اما بین نمرات روحیه دبیران انواع دبیرستانها تفاوت وجود دارد.
۳- روحیه دبیران با توجه به جو سازمانی آنها متفاوت است یعنی بین نمرات روحیه دبیران در دبیرستانهای دارای جو باز با روحیه دبیران دبیرستانهای جو غیر متعهد تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر بین جو سازمانی و روحیه دبیران رابطه وجود دارد.
۴- بین جو سازمانی دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی دار وجود دارد.
۵- بین جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تفاوت معنی دار وجود ندارد.
۶- بین جو سازمانی دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی در تعامل با نوع مدارس (دخترانه و پسرانه) تفاوت وجود دارد.
۷- بین روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی دار وجود دارد.
۸- بین روحیه دبیران با مدرک تحصیلی آنها رابطه وجود دارد اما مشاهده شد که بین روحیه دبیران با جنسیت، سن، سابقه خدمت و رشته تحصیلی آنها رابطه وجود ندارد.
در پایان تحقیق پیشنهادهایی در خصوص بهبود جو سازمانی و تقویت روحیه دبیران ارائه گردید.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد مطالعه
مقدمه
اهمیت نیروی انسانی
نهضت روابط انسانی
جو سازمانی
مفهوم جو سازمانی
تعاریف جو سازمانی
تشابه و تفاوت جو سازمانی و فرهنگ سازمانی
نظریه های جو سازمانی
جو سازمانی تاجی یوری
مدل جو سازمانی (هاجتس)
جو سازمان استرن
جو سازمانی هریسون
مدل جو سازمانی هالپین و کرافت
جو سازمانی هوی و سیبو OCDQ-ML
ابعاد جو سازمانی
انواع حیطه بندی جو مدرسه
ویژگیهای خاص جو سازمانی
عوامل موثر بر جو سازمانی
شکل گیری جو سازمانی
ابزارهای سنجش جو سازمانی
مطالعات هالپین و کرافت
خصوصیات رفتار معلم
پرسشنامه توضیح جو سازمانی، اصلاح شده برای مدارس متوسطه
پرسشنامه توصیف جو سازمانی هوی و سیبو
ارزشیابی جامع محیط های مدرسه
ارزیابی جو سازمانی با استفاده از مدل شش وجهی ویزبورد
فهرست سلامت سازمانی
مکانیسم جو سازمانی
راهبردهای تغییر و بهبود جو سازمانی مدارس
چهار رهنمود برای به وجود آوردن جوی که به روحیه بالا منجر می شود
بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخصهای انگیزش، روابط انسانی و …
شاخصهای جو سالم سازمانی
روحیه
تعاریف روحیه
روحیه و رضایت شغلی
عوامل تشکیل دهنده روحیه
ارتباط روحیه با خصوصیات فردی
عوامل موثر در روحیه
ابعاد یا اجزای روحیه
انواع روحیه
عوامل موثر در ایجاد روحیه مثبت و مناسب
علائم و شاخصهای روحیه مثبت
شرایط عالی بودن روحیه
علائم تضعیف روحیه
جایگاه روحیه در چرخه کار
ارتباط روحیه با کارآیی
ارتباط روحیه معلم با فرایند تدریس و یادگیری
سنجش روحیه
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد مطالعه
تحقیقات انجام شده مرتبط با رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات انجام شده در مورد رابطه جو سازمانی و تغییر
تحقیقات انجام شده در مورد رابطه جو سازمانی و اثر بخشی
تحقیقات انجام شده در مورد بررسی جو سازمانی مدارس و طبقه بندی انواع جو آنها
تحقیقات انجام شده در مورد رابطه جو سامانی با روحیه و تحقیقات مشابه
نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری داده ها و ابزارهای اندازه گیری
روایی ابزارهای اندازه گیری
روشهای آماری
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
داده های توصیفی
عوامل جو سازمانی
ابعاد روحیه
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
یافته های جانبی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهش
محدودیتهای تحقیق
ضمایم
منابع فارسی
منابع انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۳
فرمت فایل: word و pdf

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات روحیه معلمان میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات روحیه معلمان

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات جو سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند