پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

جولای 20, 2016

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سوالات تحقیق
متغیرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
الف) پیشینه نظری تحقیق
انگیزش
نظریه های انگیزش
نظریه شناختی
نظریه لذت گرایی
نظریه غریزه
نظریه سائق
نظریه مشوق
انگیزش از دیدگاه روان شناسان معاصر
ب) پیشینه عملی تحقیق
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
پژوهش های انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نحوه جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های موجود در پژوهش
توصیف متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
آزمون فرضیات تحقیق
پایایی تحقیق
آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف)
تحلیل داده ها
همبستگی بین متغیرها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات تحقیق
محدودیت های خارج از کنترل تحقیق
منابع و مآخذ
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند