پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

سپتامبر 4, 2015

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی تعداد ۲۱۷ معلم و تعداد ۸۶ مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۷/۰) و برای نمونه معلمان (۷۲/۰)، و بیگانگی محقق ساخته با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۲/۰) و برای نمونه معلمان (۷۴/۰) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و … و روش های آمار استنباطی مثل آزمون همبستگی و روش های رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران رابطه معناداری وجود ندارد اما رابطه بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان معنادار است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان می دهد که مولفه های بیگانگی سازمان قادر به پیش بینی تعهد سازمانی مدیران و معلمان نمی باشد. همچنین مولفه های بیگانگی سازمان نتوانسته اند واریانس متغیر کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کنند. کیفیت زندگی کاری معلمان تنها توسط مولفه بی هنجاری متغیر بیگانگی سازمان پیش بینی شده است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزیی
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات جزیی
تعاریف متغیرهای تحقیق
بیگانگی سازمانی
کیفیت زندگی کاری
فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
مراحل توسعه تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد سازمانی و شیوه های تقویت آن
الگوهای نظری تعهد سازمانی
الگوی ماتیوزاچاک
عوامل موثر و ضروری برای ایجاد تعهد
مدل مایر و شورمن
مدل مودی، پورتر، استیرز
الگوی پیشنهادی بالفور و وکلسر
مدل می یر و آلن
کیفیت زندگی کاری و مفاهیم آن
کیفیت زندگی کاری
معیارهای کیفیت زندگی کاری
مولفه ها و عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری
برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری
موانع اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری
بیگانگی
بیگانگی کاری
عوامل موثر در بیگانگی
نظریه هایی درباره بیگانگی
نظریه ملوین سیمن درباره بیگانگی
ابعاد بیگانگی از نظر فانس
پیشینه عملی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی
فصل سوم: مواد و روشها
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش و ابزار گردآوری داده ها
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
مقدمه
اطلاعات توصیفی: مربوط به مدیر
اطلاعات توصیفی: مربوط به معلم
تجزیه و تحلیل استنباطی
فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
مقدمه
بحث و بررسی و تبیین یافته های تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع و مآخذ
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
پیوست ب) پرسشنامه تعهد سازمانی
پیوست ج) پرسشنامه بیگانگی سازمانی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند