پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه

آگوست 23, 2015

در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در طی فرآیند رشد ، رفتارهای خاصی را در سن معینی از خود نشان دهند و در این راستا راهبردها و آموزشهایی را اعمال می نمایند که به آنها شیوه های فرزند پروری گفته می شود .
هدف این تحقیق ، بررسی رابطه ی شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه است. نمونه آماری تحقیق برابر جامعه تحقیق ، کلیه مادران مقاطع سوم راهنمایی غیرانتفاعی تشکیل دادند که برابر ۸۷ نفر بودند. ابزار گردآوری این تحقیق، پرسشنامه استاندارد نظریه اقتدار بامریند با اعتبار ۰٫۶۸ برآورد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزند پروری مادران با توجه به سطح تحصیلات آنها در نوع فرزند پروری آنها متفاوت است و همچنین شیوه فرزند پروری مادران عامل مهمی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. بین شیوه فرزند پروری آزاد گذاری مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معنی‏ دار و معکوس وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری استبدادی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معنی داری وجود ندارد . بین شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنی ‏دار وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تربیت چیست
اهداف تربیت
نقش خانواده در تعلیم و تربیت
مفهوم فرزند سالاری
شیوه های فرزند پروری
روشهای تربیت کودک
روشهای برقراری انضباط در خانواده
پیشرفت تحصیلی
علل فردی
علل خانوادگی
علل آموزشی
عوامل موثر بر افت تحصیلی
عوامل مربوط به دانش آموز
عوامل مربوط به خانواده
عوامل مربوط به نظام آموزشی
عوامل مربوط به جامعه
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پیشینه تحقیق
جمع بندی تحقیقات
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف ویژگی های فردی
تحلیل های توصیفی
تحلیل های استنباطی
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف سن مادران دانش آموزان
جدول ۴-۲- توصیف سطح تحصیلات مادران دانش آموزان
جدول ۴-۳- توصیف شیوه فرزند پروری مادران بر روی دختران بر اساس تحصیلات مادران
جدول ۴-۴- توزیع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در نمونه مورد بررسی
جدول ۵-۴- ارتباط شیوه فرزند پروری آزاد گذاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول ۶-۴- ارتباط شیوه فرزند پروری استبدادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول ۷-۴- ارتباط شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف سن مادران دانش آموزان
نمودار ۴-۲- توصیف سطح تحصیلات مادران دانش آموزان
نمودار ۴-۳- توزیع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در نمونه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند