پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

سپتامبر 4, 2015

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایزکننده اعضاء از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان شعبات بانک کشاورزی به تعداد ۱۱۰۰ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۵۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگی های هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سوالات پژوهش به شرح زیر است:
۱- بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
۲- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.
۳- بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
۴- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد یکسان می باشد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
انگیزه پژوهشگر
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
فرهنگ سازمانی
تعاریف فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
خصوصیات فرهنگ سازمانی
منابع فرهنگ
شیوه پیدایش فرهنگ
انواع فرهنگ سازمانی
فرهنگ قوی
فرهنگ میانه
فرهنگ ضعیف
فرهنگ انعطاف پذیر
فرهنگ رسالت (مأموریت)
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ سازگاری
فرهنگ مکانیکی
فرهنگ ارگانیکی
سازمان های با فرهنگی علمی
سازمان های با فرهنگ باشگاهی
سازمان های با فرهنگ تیمی
سازمان های با فرهنگ سنگری
بعد باورهای راهنما (استراتژیک)
بعد باورهای روزمره (عملیاتی)
رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی
رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
فرهنگ سازمانی و توسعه
نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
رابطه فناوری و فرهنگ
عدم برنامه ریزی برای به کارگیری فناوری
برنامه ریزی تغییر یا ایجاد فرهنگ برای به کارگیری فناوری
استفاده از فناوری برای ایجاد تغییرهای فرهنگی مورد نظر
رابطه فرهنگ و مدیریت
رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی
کارکرد فرهنگ سازمانی
زنده نگه داشتن فرهنگ
عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی
تغییر فرهنگ سازمانی
فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار
الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی
الگوی آجیل پارسونز
انطباق
تحقق هدف
انسجام و یکپارچگی
مشروعیت
الگوی اوچی
الگوی پیترز و واترمن
التزام عملی شدن
توجه به ارباب رجوع
خودگردانی و کارآفرینی
بهره وری از طریق نیروی انسانی
تبحر و چیرگی در مدیریت
اقدام به امور مرتبط با تجربه و مهارت
بکارگیری ستاد اداری کم
استفاده همزمان و مقتضی از ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی
الگوی لیت وین و اترینگر
الگوی کرت لوین
الگوی منوچهر کیا
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات
دوران قبل مکانیکی شدن (۳۰۰۰ قبل از میلاد تا ۱۴۵۰)
دوران مکانیکی (۱۴۵۰ تا ۱۸۴۰)
دوران الکترونیکی (۱۸۴۰ تا ۱۹۴۰)
دوران الکتریکی و ریوپاتی (از ۱۹۴۰ تا کنون)
مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات
چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
پول الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
دولت الکترونیکی
نشر الکترونیک
پارک های فناوری
شهر اینترنتی
دهکده جهانی
شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده رایانه و مدیریت فایل
واژه پردازها
صفحه گسترده ها
مزایای کار با صفحه گسترده ها
بانک اطلاعاتی
ارائه مطلب
اینترنت
ظهور اینترنت
اینترنت چیست؟
شبکه عنکبوتی جهانی www
موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات
فناوری پوش
ارتباطات شبکه ای
شبکه های میزبان
شبکه حوزه محلی
شبکه حوزه گسترده
شبکه داخلی
شبکه خارجی
شبکه بین المللی (اینترنت)
راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات
توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
دیدگاه کلان
دیدگاه خرد
راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری و سطح مشترک آن با انسان
فناوری ارتباطات
نظام های پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی های تخریبی
سطح اشباع فناوری اطلاعات و ارتباطات
محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی
نظام های اطلاعاتی و ارتباطی
نظام تک مرکزی
نظام چند مرکزی
نظام جهانی
بانک های اطلاعاتی
نظام های بین المللی اطلاع رسانی
خبرگذاری ها
ماهواره ها
تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات
نظم نوین اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده
مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
انحصار در شبکه های مخابراتی
عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری
کارفرمایی بخش دولتی
نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی
کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی
ضریب پایین نفوذ اینترنت
مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات
نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه
فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا
مدیریت فن آوری اطلاعات IT
پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در زمینه فرهنگ سازمان و فناوری اطلاعات و ارتباطات
پژوهش های انجام شده در ایران در زمینه فرهنگ سازمانی
پژوهش های انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
من (۲۰۰۳) در دانشگاه واشینگتن در تحقیق با عنوان «توانمندیهای تکنولوژی ارتباط فرهنگ سازمانی و امور صادره»
گووی، جولیان (۲۰۰۴) در دانشکاه کلرادو در تحقیق با عنوان «تکنولوژی ارتباط و اطلاعات، فرهنگ و قدرت، رو به سوی تکنولوژی جدید»
شال کوین، اسمیت، (۲۰۰۵) در دانشگاه کالیفرنیا در رساله خود با عنوان «نقش هنر در آموزش و فرهنگهای سازمانی: تأثیر هنر بر روی فرهنگ یک، مدرسه»
ماریه، لیسا، کانگاس (۲۰۰۶) در دانشگاه کاپلا، در رساله خود با عنوان «ارزیابی رابطه بین فرهنگ سازمانی و دانش همیشگی اداره ابتکاری»
پائوچنگ (۲۰۰۶) دانشگاه اینکارنت، در رساله خود با عنوان «نوع رهبری و فرهنگ سازمانی در دانشکده تکنولوژی تایوان»
سیلویاتورنر، هالیفیلد (۲۰۰۵) در رساله خود با عنوان «امتحانی از رضایت معلمین، استرسهایی مربوط به کار و فرهنگ سازمانی در سه بخش از مدارس»
نادینا، رامکاریتا (۲۰۰۶) در دانشگاه آنجلو در تحقیق در رابطه با اینکه «چگونه فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سرویس های مرسوم تأثیر می گذارد»
های، مایکل (۲۰۰۲) در دانشگاه اوکلاهما در تحقیقی با موضوع «فرهنگ سازمانی، عینیت، تعهد و رفتار شهری: گذشته و تغییرات آن در طول زمان، ارتباط و استعدادهای عینی و تعهد و رفتار شهروندی»
اسیستی، آدکینسون (۲۰۰۵) در دانشگاه بال اسمیت در تحقیقی با عنوان «مطرح کردن فرهنگ سازمانی در مقاطع تحصیلی بالاتر، استفاده از ارزشهای قالبی رقابتی و سه تئوری لحاظ شده»
کانینگ هام، مایکل (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان «فرهنگ سازمانی و یکی شدن آن، دریافت تأثیر مدیریت و ارتباط بین فرهنگ سازمانی و استعداد ثابت و استوار برای انجام امور مشترک»
الکساندریاو، میلر (۲۰۰۰) در دانشگاه اوهایو در رساله خود با عنوان «گسترش تکنولوژی برقراری ارتباط در کشورهای جهان سوم»
رونالد، موریس (۲۰۰۳) در دانشگاه مک گیل (کانادا) در رساله «اطلاعات تکنولوژی ارتباط در آموزش»
جولیان، زوبر (۲۰۰۶) در دانشگاه آمریکا در رساله ای با عنوان «تکنولوژی، تربیت و گسترش تحقیق گسترده در رابطه با اطلاعات تکنولوژی ارتباط بین المللی (ICT) برنامه های گسترش»
مین، جان (۲۰۰۳) در دانشگاه جورج میسون در رساله دکتری با عنوان «رشد روز افزون سرمایه گذاری بر روی اطلاعات تکنولوژی ارتباط در آمریکا»
فصل سوم
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
فرهنگ سازمانی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارکنان
فصل چهارم
مقدمه
اطلاعات عمومی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنس
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
توصیف داده ها
نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخص های هفت گانه فرهنگ سازمانی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص نوآوری و ریسک پذیری
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به جزئیات
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص نتیجه محوری
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به افراد
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به گروه (گروه گرایی)
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص تهور طلبی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ثبات وضع موجود
نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه مهارتهای ICDL
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص آشنایی با اصول و مفاهیم
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص مدیریت فایلها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص واژه پردازها
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص صفحه گسترده
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص بانکهای اطلاعاتی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ارائه مطلب
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص اینترنت
تحلیل داده ها
سوال اصلی پژوهش
آیا بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی پژوهش
میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان شعبات بانک کشاورزی چگونه است؟
آیا بین هفت ویژگی فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی رابطه وجود دارد؟
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
آیا میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان مرد و زن شعبات بانک کشاورزی متفاوت است؟
نتایح و یافته های حاصل از آزمون پارامتری t با دو نمونه مستقل
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
تفسیر سوال اصلی پژوهش
سوالات فرعی پژوهش
نتیجه کلی
محدودیتها و مشکلات پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
خلاصه پژوهش
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
الف) پرسشنامه فرهنگ سازمان
ب) پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند