پایان نامه بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان

آگوست 23, 2015

کمرویی یکی از مشکلات روانی است که در بعضی از دانش آموزان در سنین کودکی و نوجوانی بروز می کند و همواره مشکلات فراوانی را برای دانش آموزان از جمله افت تحصیلی را فراهم می سازد. بدین منظور محقق به بدنبال ، بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفر از معلمان دوره راهنمایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۳- اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموزان بر میزان کمرویی تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف کمرویی
مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان
کمروی واقعی کیست
علایم جسمانی کمرویی
سنین کمرویی
کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد
آثار و نشانه های کمرویی
ریشه و علل کمرویی
راههای پیشگیری از کمرویی
پیشنهادات برای کمک به افراد کمرو
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموز بر میزان کمرویی در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموز بر میزان کمرویی در جامعه تحت بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند