پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیوند مدرسه در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و خانواده ها

آگوست 8, 2016

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی با پیوند با مدرسه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. نمونه پژوهش، ۲۶۰ نفر از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و پرسشنامه پیوند با مدرسه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین زیر مولفه های هوش هیجانی (مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان و بهره برداری از هیجان) با پیوند با مدرسه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هوش هیجانی و زیر مولفه های آن توان پیش بینی پیوند با مدرسه را دارند. نتیجه گیری: در تبیین یافته فوق می توان گفت که هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی  عامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط بین شخصی و به طور کلی در کنش‌ وری سلامت می ‌باشد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف فرعی
سوال های پژوهش
سوال اصلی پژوهش
سوال های فرعی پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه
پیوند با مدرسه
اهمیت پیوند با مدرسه
نظریه های پیوند با مدرسه
نظریه دلبستگی
زیرمولفه های پیوند با مدرسه
دل بستگی به مدرسه
دل بستگی به معلم
دل بستگی به کارکنان مدرسه
مشارکت در مدرسه
تعهد به مدرسه
باور به مدرسه
تفکیک سازه ی پیوند با مدرسه از سازه های مشابه
انگیزه پیشرفت
انگیزش یادگیری
نگرش به مدرسه
جو و فرهنگ مدرسه
تعلق به مدرسه
ارتباط با مدرسه
هوش هیجانی
ماهیت هوش
تعاریف هوش هیجانی
نگاه اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی
اهمیت هوش هیجانی
هوش هیجانی و بهره هوشی
مدل های هوش هیجانی
ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی
مدل بار – آن
آموزش هوش هیجانی
روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی
رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی
خودکارآمدی
مفهوم و تعاریف خودکارآمدی
عوامل اصلی ایجاد خودکارآمدی
منابع اصلی ایجاد وتقویت خودکارآمدی
مراحل رشد خود کارآمدی
شیوه های افزایش خودکارآمدی
خودکارآمدی
مبانی نظری خودکارآمدی از دیدگاههای مختلف
ابعاد خودکارآمدی
منابع خودکارآمدی
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات انجام شده درخارج کشور
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
آمار استنباطی نمونه آماری
بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی
منابع
پیوست ها و ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند