پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از سیستم های خودپرداز (ATM)

سپتامبر 4, 2015

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسو کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تأکید می ورزد.
هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM) با رویکرد بسط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس (۱۹۸۹) است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باورهای هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM)، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه استفاده شده است. و جامعه آماری این مطالعه را کلیه مشتریان بانک ملی تشکیل داده اند که ۳۸۴ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مفید بودن ادراک شده، سهولت ادراک استفاده، امنیت ادراک شده، سازگاری ادراک شده و گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز همبستگی مثبت وجود و بین سن و گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز همبستگی منفی وجود دارد. و همچنین نتایج دیگر این تحقیق نیز نشان داد که تفاوتی بین مشتریان زن و مرد و تحصیلات آنها با میزان گرایش به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز تفاوت معناداری وجود ندارد. رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن نیز نشان داد که عامل مفید بودن ادراک شده با میانگین رتبه (۸۸/۳)، امنیت ادراک شده با میانگین رتبه (۵۹/۲)، سهولت ادراک شده با میانگین رتبه (۳۲/۲) و سازگاری ادراک شده با میانگین رتبه (۲۲/۱) به ترتیب عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش به استفاده از خدمات خودپرداز در بین مشتریان بانک ملی می باشند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوالات فرعی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه های فرعی
تعریف متغیرها
تعریف متغیرها
مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
بانکداری الکترونیک
دستورالعمل FDIC
مراحل سیستم بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک
زیرساخت های بانکداری الکترونیک
زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مناسب
امنیت تبادل اطلاعات
زیرساخت های حقوقی و قانونی مناسب (مقررات)
آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی
انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی
بانکداری خانگی
صفحات وب
بانکداری تلفنی
خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
بانکداری اینترنتی
بانکداری از طریف تلفن همراه
دستگاه های خودپرداز اتوماتیک
معرفی ATM و مزایای آن
مشتری گرایی در صنعت بانکداری
فرآیند پذیرش تکنولوژی
تئوری ها و مدل های پذیرش تکنولوژی
تئوری انتشار نوآوری
تئوری عمل منطقی
تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مدل پذیرش تکنولوژی
توسعه تحقیقات TAM در طول زمان
پیشنهاد افزودن متغیرهایی برای شرایط ایران
عواطف و احساسات
هنجارهای اجتماعی
بروندادهای اجتماعی
مدل اصلاح شده برای شرایط ایران
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج
جمع بندی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق
اعتبار (روایی)
پایایی
روش ها و ابزار تجریه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
مقدمه
یافته های توصیفی
جنسبت پاسخ دهندگان
سن پاسخ دهندگان
وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
توصیف متغیرهای تحقیق
آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن متغیرها
آزمون فرضیات
رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از سیستم های خودپرداز (ATM)
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
خلاصه یافته های توصیفی
خلاصه یافته های استنباطی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۳
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.