پایان نامه بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

آگوست 24, 2015

هدف : اختلالات رفتاری طیف وسیعی از مشکلات دوران کودکی را تشکیل می هد که شیوع آن در مناطق مختلف ایران و جهان دارای نوسانات است . پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع اختلاف رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی می پردازد .
روش بررسی :حجم نمونه پژوهش حاضر ۲۰ دانش آموز بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه و براساس شیوه نمونه گیری طبقه بندی بر حسب جنسیت ، منطقه و محل زندگی و پایه تحصیلی و به روش نمونه گیری خوشه های چند مرحله ای جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند . از پرسشنامه راتر نمره بالاتر از نقطه برش داشتند . جهت تایید تشخیص استفاده گردید . برای تحلیل داده ها آزمون خی دو مورد استفاده قرار گرفت . یافته های نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی ۱۰٫۲ در صد می باشد . میزان شیوع در پسران بیشتر از دختران در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در پایه تحصیلی سوم بیشتراز سایر پایه تحصیلی هاست . همچنین نتایج میزان شیع بر حسب زیر گروههای طبقات تشخیصی اختلالات رفتاری آزمون راتر را نشان داد که اختلاف ناسازگاری اجتماعی بیشترین رفتار ضد اجتماعی کمترین میزان شیوع را داشتند و در بین عوامل جمعیت شناختی ، تحصیلات والدین ، طلاق والدین و سابقه بیماری روانی در خانواده با بروز اختلاف رفتاری در کودکان رابطه معناداری داشتند .
میزان شیوع اختلالات رفتاری در مقایسه با سایر پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در دامنه متوسط قرار دارد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت مسئله
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات و فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف اختلالات رفتاری
برآورد درصد شیوع
ویژگی های اختلالات رفتاری
عوامل موثر در ایجاد اختلالات رفتاری
سبب شناسی
سن شیوع
انواع اختلالات رفتاری کودکان
عوامل ایجاد کننده اختلالات رفتاری
چگونگی بررسی انحرافات رفتاری کودکان
نکات مورد توجه در کارکردن با این کدوکان
اختلالات رفتاری و روانی در فرزندان اول
اختلال بیش فعال – نقص توجه
اختلالات رفتار تخریبی
پدیده اختلالات رفتاری در دانش آموزان در ایران
نظریه اختلالات رفتاری
۱- نظریه عوامل بیولوژیکی (زیستی یا زیستی شناختی)
۲- نظریه روانکاوی (تحلیل روانی)
۳- نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری
۴- نظریه بوم شناسی (اکولوژیکال) و جامعه شناسی
۵- نظریه متقابل
رفتار هنجار یا رفتار سازشی
اختلال های شایع همراه با اختلال های رفتاری
روشهای درمانی متداول اختلال های رفتاری
درمان والدین – خانواده
گروه های حل مشکلات و مهارت های اجتماعی
درمان انفرادی
آموزش استثنایی در مدارس
دارو درمانی
مداخله های چند جانبه
مداخله های درمانی در موسسات نگهداری
اختلالات عادتی
بازداری
انواع بازداری
اختلالات کرداری چیست؟
سندرومهایی که از مشاهده و تجربه سرچشمه می گیرند
میزان رواج
تداوم اختلالات کرداری
علل و مسائل وابسته به اختلالات کرداری
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش نمونه گیری
تجزیه و تحلیل
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند