پایان نامه بررسی و مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر و ارائه ی پیشنهاد های اصلاحی

سپتامبر 5, 2015

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر می باشد و برای این منظور تعداد ۳۱۳ آزمودنی انتخاب و در سه گروه سنی ۱۱-۹، ۱۴-۱۲، ۱۷-۱۵ سال به ترتیب با تعداد ۷۹، ۱۳۲، ۱۰۲ نفر در این تحقیق شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و معاینه صورت گرفته است در معاینه ابتدا قد و وزن اندازه گیری سپس سن شرکت کنندگان بر اساس دفتر آمار مدرسه ثبت و تیپ بدنی نیز تعیین گردید. همچنین از تست نیویورک New York Test، برای ارزیابی وضعیت بدنی استفاده شد. در این روش آزمودنی بدون لباس جلوی صفحه شطرنجی ایستاده و وضعیت ستون فقرات و اندام تحتانی او از سه نمای روبرو، خلفی و جانبی بصورت بصری مورد بررسی قرار گرفته است و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون خی دو از روش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین نتایج به شرح زیر است:
بین میزان ناهنجاریهای سر به جلو، اسکولیوز، زانوی پرانتزی، صافی کمر و شست کج در آزمودنی های سه مقطع تفاوت معنی داری وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین میزان ناهنجاری در اندام تحتانی سه مقطع با ۱۳٫۷% و پس از آن در ستون فقرات با ۷٫۷% وجود دارد و شایعترین عارضه در اندام تحتانی مربوط به کف پای صاف با ۲۳٫۱% و در ستون فقرات مربوط به لوردوز کمری با ۲۲٫۴% می باشد و بین تغییر شکل های ستون فقرات رد دانش آموزان سه مقطع تفاوت معنی داری وجود دارد و بین تغییر شکل های اندام تحتانی در دانش آموزان سه مقطع نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و نتایج پژوهش نشان می دهد که مقطع متوسطه به ترتیب در عارضه های زانوی پرانتزی با ۳۰٫۴% و سر به جلو با ۴۰٫۲% بالاترین نرخ شیوع ناهنجاری را به خود اختصاص داده است و احتمالاً در اکثر ناهنجاری ها دارای درصد بیشتری است و وضعیت دو مقطع دیگر مطلوب تر است و همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ۸۵٫۹۴% آزمودنی دارای وضعیت بدنی غیر طبیعی و ۱۴٫۰۶% دارای وضعیت بدنی طبیعی هستند.
یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که ممکن است شناسائی میزان درصد ناهنجاریهای شایع بتواند مربیان را در کاربرد دقیق اصول علمی حرکات و تمرینات اصلاحی و دانش آموزان و ورزشکاران را به رعایت آنها هدایت و راهنمایی نماید.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی
مقدمه
بیان مسأله و موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای قابل کنترل
محدودیتهای غیر قابل کنترل
پیش فرضها
فرضیه های تحقیق
واژه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول
مقدمه
ناهنجاریهای اندام فوقانی
آشنایی با ستون فقرات
ساختار ستون فقرات
خصوصیات مهره ها
تکامل قوس و انحنای ستون فقرات
تغییرات وضعیت در سنین مختلف
از تولد تا یک سالگی
از ۱ تا ۲ سالگی
از ۲ تا شش سالگی
مرحله بلوغ
مرحله بزرگسالی
وضعیت طبیعی و غیر طبیعی
ناهنجاریهای اندام فوقانی
تغییر شکل سر به جلو
تغییر شکل عدم تقارن شانه ها
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه ی کیفوز
انواع کیفوز
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه لوردوز کمری
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه ی اسکولیوز
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه کیفولوردوز
تغییر شکل صافی کمر
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه لگن مایل
نحوه ی معاینه و تشخیص
بخش دوم
ناهنجاریهای اندام تحتانی
مقدمه
ناهنجاریهای شایع اندام تحتانی
عارضه ژنوواروم
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه ژنووالگوم
ژنووالگوم بی خطر مرحله ی کودکی
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه کف پای صاف
نحوه ی معاینه و تشخیص
عارضه انگشت شست کج
نحوه ی معاینه و تشخیص
بخش سوم
ادبیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنیها
ابزار و وسایل اندازه گیری
روش های اندازه گیری
روش اندازه گیری عدم تقارن شانه ها
روش اندازه گیری اسکولیوز
روش اندازه گیری لگن مایل
روش اندازه گیری سر به جلو
روش اندازه گیری کیفوز پشتی
روش اندازه گیری لوردوز کمری
روش اندازه گیری و معاینه کیفولوردوز
روش اندازه گیری و تشخیص صافی کمر
روش اندازه گیری زانوی پرانتزی
روش اندازه گیری زانوی ضربدری
روش اندازه گیری کف پای صاف
روش اندازه گیری انگشت شست کج
روش اندازه گیری و تشخیص طول همسترینگ
روش اندازه گیری و تشخیص سوئز خاصره ای
روش اندازه گیری و تشخیص طول نوار خاصره ای درشت نئی
روش اندازه گیری و تشخیص قدرت عضلات شکم
روش های آماری
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
تحلیل توصیفی اطلاعات
جداول و نمودارهای توصیفی
توصیف ویژگیهای عمومی نمونه های حاضر در تحقیق
توصیف میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در نمونه های تحقیق
توصیف میزان شیوع ناهنجاری های اندام تحتانی در نمونه های تحقیق
آزمون فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث
تفسیر نتایج
نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع و مآخذ
پیوستها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند