پایان نامه خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن نزد جوانان

سپتامبر 5, 2015

پدیده خشونت در جوانان طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از معضلات خانواده ها و جوامع محسوب می شده و باید گفت که علت بروز رفتارهای خشونت آمیز در جوانان منحصر به فرد نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست هم داده و باعث بروز خشونت در جوانان می شود. در این میان بسیاری از جامعه شناسان، خانواده را به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلوگیری یا بروز خشونت جوانان به حساب می آورند. در همین راستا، این مطالعه جهت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده در خشونت جوانان تدوین شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل پسران ۱۵تا۱۹ سال شهری می باشد که تعداد آنها بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ حدود ۳۷۷۰۰ نفر است و در این تحقیق ۱۰۰ نفر به عنوان گروه اصلی (کسانی که دارای خشونت بودند) و ۱۰۰ نفر به عنوان گروه گواه (کسانی که خشونت نداشتند) انتخاب کردیم. مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از اینکه عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ، سختگیری های بیش از حد بر رفتار پسران همگی رابطه معناداری را با خشونت داشته و تنها متغیر فوت والدین رابطه ای با خشونت جوانان نداشته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعاریف
مفهوم نوجوانی و جوانی
مفهوم خشونت
سیر طبیعی خشونت و پرخاشگری در مراحل رشد (از تولد تا نوجوانی)
خانواده و نقش آن در رفتارهای خشونت آمیز
عوامل اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز
نظریه های مربوط به خشونت
نظریه روانکاوی فروید
نظریه ناکامی – پرخاشگری
نظریه مبادله اجتماعی
نظریه خرده فرهنگ بزهکار
نظریه ساختی – کارکردی
نظریه کنترل اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه مارکسیستی
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام گرفته داخل کشور
تحقیقات انجام گرفته خارج کشور
چارچوب نظری تحقیق
مدل تبیینی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
ابزار اندازه گیری
شیوه جمع آوری داده ها
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
مدل تحلیلی تحقیق
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱) حالت های مولفه های نظریه ی ساختی- کارکردی
جدول ۳-۱: آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و کنترل
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخگویان
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی پدر پاسخگویان
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی مادر پاسخگویان
جدول ۴-۵ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال پدر پاسخگویان
جدول ۴- ۶: توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال مادر پاسخگویان
جدول ۴-۷ : توزیع فراوانی و درصد شغل پدر پاسخگویان
جدول ۴-۸ : توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد خانواده پاسخگویان
جدول ۴-۹ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت مسکن خانواده پاسخگویان
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی و درصد وضعیت حیات والدین پاسخگویان
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و درصد وضعیت فروپاشی خانواده
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی و درصد درمیان گذاشتن بروز مشکل با والدین
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی و درصد کمک والدین جهت رفع مشکل
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی و درصد کمک والدین جهت جبران اشتباهات
جدول ۴- ۱۵: توزیع فراوانی و درصد درمیان گذاشتن مشکلات با والدین
جدول ۴- ۱۶: توزیع فراوانی و درصد ترجیح اوقات وفراغت دوستان نسبت به خانواده
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی و درصد مشورت والدین جهت رفع مشکلات جوانان
جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی و درصد اجازه خروج پاسخگویان از منزل
جدول ۴- ۱۹ : توزیع فراوانی و درصد کنترل مکالمات تلفنی
جدول ۴-۲۰ : توزیع فراوانی و درصد کنترل ساعت ورود و خروج
جدول ۴-۲۱ : توزیع فراوانی وضعیت کنترل حرکات و رفتار در بیرون از منزل توسط والدین
جدول ۴-۲۲ : توزیع فراوانی و درصد سخت گیری والدین دررفتن به سینما و تفریحات
جدول ۴-۲۳ : توزیع فراوانی و درصد موأخذه والدین به هنگام دیر آمدن
جدول ۴-۲۴ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تنبیه های مناسب رفتاری توسط والدین
جدول ۴-۲۵ : توزیع فراوانی وضعیت آرزوهای برآورد شده
جدول ۴-۲۶ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت موفقیت درس های جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۲۷ : توزیع فراوانی وضعیت انتظار والدین از اعمال جامعه مورد بررسی
جدول ۴- ۲۸ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت برآورده شدن نیازهای جوانان
جدول ۴-۲۹: توزیع فراوانی و درصد وضعیت مورد انتظار( احترام ومنزلت)
جدول ۴-۳۰ : توزیع فراوانی وضعیت آزادی مورد انتظار جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۳۱ : الف- توصیف ارتباط پیوند و نزدیکی والدین با خشونت جوانان
جدول ۴-۳۱: ب- آزمون خی دو و v کرامر
جدول ۴-۳۲ : الف- توصیف ارتباط سختگیری والدین و خشونت جوانان
جدول ۴-۳۲ : ب- آزمون آزمون خی دو و v کرامر
جدول ۴-۳۳: الف- توصیف ارتباط ناکامی و خشونت جوانان
جدول ۴-۳۳ :ب- آزمون آزمون خی دو و v کرامر
جدول ۴-۳۴ : الف- توصیف ارتباط پایگاه اقتصادی – اجتماعی و خشونت جوانان
جدول ۴-۳۴ : ب- آزمون آزمون خی دو و v کرامر
جدول ۴-۳۵ : الف- توصیف ارتباط فوت والدین و خشونت جوانان
جدول ۴-۳۵: ب- آزمون آزمون خی دو و v کرامر
جدول ۴-۳۶ : الف- توصیف ارتباط جدایی(طلاق) والدین و خشونت جوانان
جدول ۴-۳۶ : ب- آزمون آزمون خی دو و v کرامر
مـدل تحلیلـی تحقیق
فهرست اشکال . نمودارها
شکل ۲-۱) الگوی بازنگری شده برکویتز از تئوری ناکامی – پرخاشگری
نمودار (۲-۲) مدل تبیینی تحقیق
نمودار ۴-۱: توصیف سن پاسخگویان
نمودار ۴-۲ : توصیف تحصیلات پاسخگویان
نمودار ۴-۳ : توصیف وضعیت تحصیلی پدر پاسخگویان
نمودار ۴-۴ : توصیف وضعیت تحصیلی مادر پاسخگویان
نمودار ۴- ۵ : توصیف وضعیت اشتغال پدر پاسخگویان
نمودار ۴- ۶: توصیف وضعیت اشتغال مادر پاسخگویان
نمودار ۴-۷ : توصیف شغل پدر پاسخگویان
نمودار ۴-۸ : توصیف میزان درآمد خانواده پاسخگویان
نمودار ۴-۹ : توصیف وضعیت مسکن خانواده پاسخگویان
نمودار ۴-۱۰: توصیف وضعیت حیات والدین پاسخگویان
نمودار ۴-۱۱: توصیف وضعیت فروپاشی خانواده
نمودار ۴-۱۲: توصیف درمیان گذاشتن بروز مشکل با والدین
نمودار ۴-۱۳: توصیف کمک والدین جهت رفع مشکل
نمودار ۴-۱۴: توصیف کمک والدین جهت جبران اشتباهات
نمودار ۴- ۱۵: توصیف درمیان گذاشتن مشکلات با والدین
نمودار ۴- ۱۶: توصیف ترجیح اوقات و فراغت دوستان نسبت به خانواده
نمودار ۴-۱۷: توصیف مشورت والدین جهت رفع مشکلات جوانان
نمودار ۴-۱۸: توصیف اجازه خروج پاسخگویان از منزل
نمودار ۴- ۱۹ : توصیف کنترل مکالمات تلفنی
نمودار ۴-۲۰ : توصیف کنترل ساعت ورود و خروج
نمودار ۴-۲۱ : توصیف وضعیت کنترل حرکات و رفتار در بیرون از منزل توسط والدین
نمودار ۴-۲۲ : توصیف سخت گیری والدین دررفتن به سینما و تفریحات
نمودار ۴-۲۳ : توصیف موأخذه والدین به هنگام دیر آمدن
نمودار ۴-۲۴ : توصیف وضعیت تنبیه های مناسب رفتاری توسط والدین
نمودار ۴-۲۵ : توصیف وضعیت آرزوهای برآورد شده
نمودار ۴-۲۶ : توصیف وضعیت موفقیت درس های جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۲۷ : توصیف وضعیت انتظار والدین از اعمال جامعه مورد بررسی
نمودار ۴- ۲۸ : توصیف وضعیت برآورده شدن نیازهای جوانان
نمودار ۴-۲۹ : توصیف وضعیت مورد انتظار( احترام ومنزلت)
نمودار ۴-۳۰ : توصیف وضعیت آزادی مورد انتظار جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۳۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند