پایان نامه شناسایی نقش عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان

آگوست 24, 2015

خشونت خانوادگی علیه زنان شامل بدرفتاری در هر نوع رابطه‌ ی نزدیک و صمیمی است که می تواند اشکال مختلفی نظیر آزار بدنی، کلامی، عاطفی، روانی، جنسی و اقتصادی داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش با هدف شناسایی نقش برخی از عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان با آلفای کرونباخ ۹۷/۰ استفاده شد. در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری t مستقل و F و LSD و رگرسیون همزمان و قدم به قدم با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
خشونت خانگی علیه زنان (تعریف، ابعاد و پیامدها)
رویکرد پدیدار شناختی (انسانگرایی)
رویکرد پردازش اطلاعات
عوامل دموگرافیک و خشونت خانگی علیه زنان
پایه های نظری
رویکرد روانشناسی اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه انتقال نسل ها
نظریه مبادله
نظریه نقش جنسی
نظریه منابع
نظریه کنترل اجتماعی
رویکرد جامعه شناختی
نظریه فرهنگ خشونت
نظریه فمینیستی
رویکرد روانشناختی نسبت به خشونت خانگی علیه زنان
متغیرهای تحقیق
فرضیه های تحقیق
سوال تحقیق
تعاریف و مفاهیم تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
روش انجام تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
وضعیت شغلی مردان
سطح تحصیلات آزمودنیها
سن ازدواج مردان
یافته های استنباطی
سوال تحقیق
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادت
مقدمه
خلاصه
یافته ها و بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی و درصد وضعیت شغلی زنان مورد بررسی
جدول ۲-۴- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی زنان و همسران آنها در نمونه مورد بررسی
جدول ۳-۴- توزیع فراوانی و درصد سن ازدواج همسران زنان مورد بررسی
جدول ۴-۴- محاسبه تفاوت ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان بر اساس مردان شاغل و بیکار
جدول ۵-۴- شاخص های توصیفی مربوط به خشونت خانگی علیه زنان بر اساس گروه های شغلی مردان
جدول ۶-۴- آنالیز واریانس یک راهه میزان خشونت خانگی علیه زنان
جدول ۷-۴- اختلاف دو به دو تفاوت خشونت خانگی علیه زنان بر اساس گروه های شغلی مردان
جدول ۸-۴- شاخص های توصیفی مربوط به خشونت خانگی علیه زنان بر اساس سن ازدواج مردان
جدول ۹-۴- آنالیز واریانس یک راهه میزان خشونت خانگی علیه زنان
جدول ۱۰-۴- شاخص های توصیفی مربوط به خشونت خانگی علیه زنان بر اساس سطح تحصیلات مردان
جدول ۱۱-۴- آنالیز واریانس یک راهه میزان خشونت خانگی علیه زنان
جدول ۱۲-۴- اختلاف دو به دو تفاوت خشونت خانگی علیه زنان بر اساس سطح تحصیلات مردان
جدول ۱۳-۴- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۱-۴- توزیع فراوانی و درصد وضعیت شغلی زنان مورد بررسی
نمودار ۲-۴- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی زنان و همسران آنها در نمونه مورد بررسی
نمودار ۳-۴- توزیع فراوانی و درصد سن ازدواج همسران زنان مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند