پایان نامه مقایسه میزان رضایت از زندگی، احساس شادکامی و احساس غربت

آگوست 24, 2015

هدف این تحقیق مقایسه احساس شادکامی، احساس غربت و رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی بود. بدین منظور از بین ۷۲۸۲ نفر دانشجوی دانشگاه چهار گروه ۵۰ نفری (۱۰۰ دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) و (۱۰۰ پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد.
روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS)، فرم کوتاه شادکامی (OHI) و پرسشنامه احساس غربت (۳۳ ـ HQ) ، با ضریب پایایی به ترتیب ۷۹/۰، ۸۳/۰ و ۷۸/۰ استفاده شد.
تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000) و احساس شادکامی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.000) و احساس غربت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000).

یکی از اهداف مهم روان شناسی و علوم رفتاری ارتقاء بهزیستی بشر است.

منظور از رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهرورزی و کیفیت زندگی مثبتی برمعیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند، همچنین مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه ی درونی که شامل حضور مثبت هیجان ها و نبود احساسات منفی است، تعریف شده است.

احساس شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است و همچنین متغیری چند جزئی است که عبارت از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق منفی و شادکامی هدف مشترک انسانها است که همه برای رسیدن به آن در تلاش هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات پژوهشی
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
زندگی خوابگاهی
مشکلات و محدودیت زندگی خوابگاهی
مزیت های زندگی خوابگاهی
رضایت از زندگی
تئوریهای رضایت از زندگی
احساس شادکامی
احساس غربت
غم غربت در دانشجویان خوابگاهی
رضایت از زندگی
احساس شادکامی
احساس غربت
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش پژوهش
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS)
فرم کوتاه شادکامی آکسفورد (OHI)
پرسشنامه احساس غربت (HQ-33)
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۳۷
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات احساس غربت میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات احساس غربت

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند