پایان نامه نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه ی آموزشی مناسب

سپتامبر 3, 2015

هدف این پژوهش، « نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه­ آموزشی مناسب » می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان جدیدالاستخدام) می باشند که از ۵ منطقه آموزشی با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای یک مرحله ­ای ۳۸۴ نفر متناسب با حجم جامعه انتخاب شده ­اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته (۴۲ سئوالی) استفاده شده است. براین اساس سوالات پژوهش با توجه به نیاز های آموزشی: شیوه های مدیریت کلاس درس، شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی، شیوه های نوین تدریس و شیوه های ارزشیابی دانش آموزان مطرح شده­ اند می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۷۷/۰) بررسی گردید و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش های آمارتوصیفی چون فراوانی، درصد و میانگین و از روش های آمار استنباطی t تک متغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و lsd، آزمون فریدمن استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز معلمان جدیدالاستخدام در زمینه ی به آشنایی با شیوه های مدیریت کلاس با میانگین ۲۹/۴، شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی با میانگین ۱۱/۴، شیوه های نوین تدریس با میانگین ۰۸/۴ و شیوه های ارزشیابی دانش آموزان با میانگین ۰۹/۴ بیش از سطح متوسط بود. بیشترین میزان نیاز معلمان در زمینه ی شیوه های مدیریت کلاس با میانگین ۲۸/۳ وکمترین میزان نیاز معلمان، مربوط به شیوه های نوین تدریس با میانگین ۱۷/۲ بود. همچین نیاز آموزشی معلمان بر اساس جنسیت آنها متفاوت نبوده، اما بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
اهمیت آموزش و پرورش
اهداف آموزش و پرورش
کلیات نظام آموزش کارکنان
اهمیت و لزوم آموزش کارکنان
نگاهی مختصر به تاریخچه آموزش کارکنان در سازمانها
اهداف آموزش کارکنان
فواید آموزش کارکنان
اصول آموزش کارکنان
تعریف مفاهیم اولیه پژوهش
مفهوم نیاز
نیاز سنجی
طبقه بندی نیازها
مراحل ارزیابی نیازها
نیاز آموزشی
نیازسنجی و جایگاه آن در تعلیم و تربیت
فرآیند آموزش از نظر ISO 10015
مراحل اصلی فرآیند آموزش
طبقه بندی نیاز آموزشی تام بودیل
نیازهای آموزشی سامانی
نیازهای آموزشی حرفه ای
نیازهای آموزش فردی
نیازسنجی آموزشی
انواع نیازسنجی آموزش
نیازسنجی آلفا
نیازسنجی بتا
نیازسنجی گاما
نیازسنجی دلتا
نیازسنجی اپسیلون
نیازسنجی زتا
بنیان های نظری آموزش نیروی انسانی
آموزش بزرگسالان
آموزش مداوم
برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی نیروی انسانی
فرآیند برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی
تعیین نیازهای آموزش (نیازسنجی)
تدوین برنامه آموزشی
اجرای برنامه آموزشی
ارزشیابی از برنامه آموزشی
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج
جمع بندی نظری و عملی پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه گیری
روش نمونه گیری
ابزارهای اندازه گیری
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های توصیفی
توصیف ویژگیهای فردی پاسخگویان
معلمان پاسخگوی مناطق
جنسیت معلمان جدیدالاستخدام پاسخگو
رشته تحصیلی پاسخ گویان
مدرک تحصیلی معلمان جدید الاستخدام پاسخگو
یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های توصیفی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها – پرسشنامه ها
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۱
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.