پروپوزال بررسی رابطه ویژگی درونگرایی برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

سپتامبر 6, 2015

تحقیقی که پیش روی ماست، همانطور که از نامش پیداست در جستجوی شناخت و بررسی تفاوتهای فردی، یا به عبارت بهتر شخصیت افراد در چگونگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان خواهد بود. در روانشناسی جدید، شخصیت را به صورت زیر تعریف می کنند: «سازمان پویای جنبه های شناختی (یعنی تواناییهای ذهنی)، عاطفی، غیرشناختی (یعنی غیر ارادی)، فیزیولوژیک و شکل ظاهری هر فرد». این تعریف نشان می دهد که در تکوین شخصیت دو عامل کلی نقش دارند: زیستی و اجتماعی.
عوامل زیستی معمولاً به ارث می رسند و از همان ابتدا در فرر وجود دارند. عوامل اجتماعی محصول محیط اجتماعی هستند، محیطی که فرد اولین سالهای زندگی خود را در آن گذرانده است: خانواده، مدرسه، اشخاصی که با او ارتباط داشه اند، موفقیتها و شکستهای اولین دوران کودکی او. (روانشناسی عمومی، حمزه گنجی)

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف اصطلاحات
تعاریف نظری
تیپ
شخصیت
برون گرا
درون گرا
پیشرفت تحصیلی
تعریف پیشرفت
رشته تحصیلی
ادبیات نظری و عملی تحقیق
شخصیت چیست؟
نظریه های شخصیت
سنخهای شخصیتی در نظریه یونگ
ویژگیهای دو سنخ شخصیتی در نظریه یونگ
نظریه آیزنگ درباره شخصیت
تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور
تحقیقات انجام یافته در داخل کشور
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار‌های گردآوری اطلاعات (پرسشنامه)
روش تجزیه و تحلیل
فهرست منابع
پیوست
پرسشنامه

تعداد صفحات: ۳۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند