پروژه بررسی تأثیر دو زبانگی بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

آگوست 27, 2016

تحقیقی که پیش رو دارید درباره تأثیر دو زبانگی بر افت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است داده های این تحقیق عبارت است از فراوانی پاسخ معلمان به گزینه های نظر سنجی.
جامعه اماری کلیه معلمان دوره ابتدایی می باشد که از این تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد.
برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون ۲ x استفاده گردیده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است.
۱- بین دو زبانگی و کاهش نمرات درسی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد.
۲- بین دو زبانگی و کاهش تمایل دانش آموزان به درس رابطه ی معنا داری وجود دارد.
۳- بین دو زبانگی و عدم تفهیم دروس رابطه ی معناداری وجود دارد.
۴- بین دو زبانگی و مشکل دانش اموزان در قرائت و املا ی فارسی رابطه ی معنا داری وجوددارد.
۵- بین دو زبانگی و کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد.
۶- بین دو زبانگی و کاهش امکان پرسش دانش آموزان از معلمان رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف فرعی
فرضیه های تحقیق
متغییرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغییرها
فصل دوم: پیشینه های تحقیق
پیشینه عملی
پیشینه ی نظری
روش های دو زبانه شدن
نظام آموزشی و پیامدهای شناختی ، عاطفی دو زبانگی
وضعیت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
داده های تحقیق
ابزار و روش های جمع آوری داده ها
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
ب) پیشنهادهای تحقیقاتی
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع و مأخذ
منابع و ماخذ
ضمایم و پیوست ها
پرسشنامه

تعداد صفحات: ۳۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند