پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

سپتامبر 5, 2015

سازمان ها رکن اصلی اجتماعات کنونی محسوب می شوند و مدیریت به عنوان مهم ترین عامل در حیات، رشد و یا مرگ سازمان ها مطرح بوده است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب به وسیله مدیر هدایت می شود. انسان دارای شخصیتی چند بعدی و توانایی های متعدد بوده و از یکسری باورها، اعتقادات، تمایلات، انتظارات و احساسات برخوردار می باشد که به تبع شخصیت متنوع وی، اثرات محیطی بر روی رفتار و انگیزه های او، دارای پیامد و نتایج خاصی می باشد.

فهرست مطالب:

روش پژوهش مقدمه
بیان مسئله
ادبیات پژوهش
پرسش های اساسی پژوهش
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گیری
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
ابزارهای پژوهش
پرسش نامه جمعیت شناختی
پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی
شاخص توصیف شغلی
نتایج
نتیجه گیری
محدودیت ها و پیشنهادها
منابع و مأخذ

تعداد صفحات: ۲۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند