پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

ژوئن 9, 2016

یکی از مهم ترین عامل در موفقیت عملکرد شرکت ها نیروی انسانی است. بنابراین توسعه تعهد سازمانی به مدیریت نیروی انسانی اثربخش نیاز دارد (سندوکدو و همکاران،۲۰۱۳). کارکنان متعهد به عنوان منابع نیروی انسانی سازمان ها که توان سازمان را برای بدست آوردن رشد مناسب افزایش می دهد ،پذیرفته می شود(شاهین و همکاران،۲۰۱۳). در تحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از : ۱- رضایت شغلی (job satisfaction) 2- وابستگی شغلی (job involvement) 3- تعهد سازمانی (organizational commitment). تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان شناسی خصوصا روان شناسی اجتماعی بوده است. (فرهنگی ،۱۳۸۶)
اهمیت توجه به تعهد سازمان از آن جایی شدت پیدا می کند که بر اساس پاره ای تحقیقات مشخص شده است که تعهد سازمانی با پیامد هایی مانند رضایت شغلی و نیاز به کسب موفقیت (باتمن و استراسر،۱۹۸۴)، حضور (ماتیو و زاجیک، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اورایلی و چتمن، ۱۹۸۶)، فرصت شغلی (آلن و می یر،۱۹۹۱) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز، ۱۹۹۳)، ترک خدمت (آنجل و پری، ۱۳۶۳) و غیبت (فالکنبرگ و اسچینز، ۲۰۰۷) رابطه منفی دارد.”

فهرست مطالب

مقدمه
مفهوم تعهد سازمانی
ضرورت توجه به تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی
تعهد اخلاقی
تعهد حسابگرانه یا عقلانی
تعهد انتقال پذیر
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد بیرونی
تعهد درونی
دیدگاه هایی در مورد پیش شرط های تعهد سازمانی
مطالعه آلن و می یر
مطالعه ماتیو
مطالعه موردی و همکاران
دیدگاه هایی در مورد کانون تعهد سازمانی
دیدگاه ریچرز
دیدگاه بکر و بیلینگس
مدل هایی از تعهد سازمانی
مدل استیرز و همکاران
مدل مودی و همکاران
مدل ماتیو و زاجاک
مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر
مدل می یر و شورمن
مدل تلفیقی
جدول فراوانی مولفه ها
فرآیند ایجاد تعهد سازمانی
نتایج و پیامد های تعهد سازمانی
فرهنگ سازمان و تعهد
تعهد سازمانی و ماهیت شغل
تعهد سازمانی و انگیزش
تعهد سازمانی و کنترل
تعهد سازمانی و تاخیرکارکنان
تعهد سازمانی و غیبت کارکنان
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
تعهد سازمانی و استرس شغلی
تعهد و جنسیت
فرآیند جامعه پذیری و تعهد سازمانی
تحقیقات انجام شده در خارج
تحقیقات انجام شده در داخل
متغیرهای موثر بر تعهد سازمانی
ابزارهای تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی گوین و بورلی متکالف
پرسشنامه تعهد سازمانی سوزان لینز
پرسشنامه تعهد سازمانی محقق ساخته
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحه: ۵۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند