گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

سپتامبر 25, 2016

براساس برنامه های پیش بینی شده دانشگاه فرهنگیان یکی از کارهای مهمی که توسط دانشجویان دانشگاه مذکور انجام می گیرد امر کنش پژوهی است که بنا بر مطالب موجود و توضیحات استادان کارورزی هر دانشجو موظف است در یکی از کلاس های مدارس از قبل هماهنگ شده حضور پیدا کند و رفتار و کنش های دانش آموزان و عکس العمل مربوط در قبال آنها را مورد مطالعه قرار داده و آنها را به لحاظ درستی یا غلط بودن مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نماید که اگر خود در صحنه حضور داشت چگونه رفتاری در قبال دانش آموزان اش از خود به نمایش می گذاشت و آنها را در قالب پیشنهاداتی معرفی نمایم.

فهرست مطالب

مقدمه
اطلاعات فیریکی
جلسه اول) گزارش کاورزی روز یکشنبه
زنگ اول –همه ی پایه ها  – آشنای شدن با دانش آموزان
جلسه دوم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه اول – ریاضی – ص۸ و ص۱۳
زنگ دوم- پایه دوم – ریاضی – ص۶ و ص۸ –  بخش فعالیت
زنگ سوم  – هنر –  پایه اول
زنگ چهارم –  پایه اول –  فارسی خوانداری –  ص ۷
زنگ پنجم  –  پایه اول   –  ادامه ی فارسی خوانداری
شرح مشکل : ضعف سنجش آموخته ها درسی
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه سوم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه اول – قرآن –ص۲۰و ۲۱
زنگ دوم- پایه ی اول – ریاضی – ص۲۴ الی ص۲۶(بشمار و بگو)
زنگ سوم  – پایه ی سوم – هدیه های آسمانی – درس همیشه با من (درس چهارم)
زنگ چهارم –  پایه سوم – هنر –بازی ماهی
زنگ پنجم  –  پایه ی چهارم  –  علوم تجربی – غذا سازی گیاهان
شرح مشکل : عدم تفهیم فعالیت های آزمایشگاهی توسط دانش آموزان
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه چهارم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه ی پنجم – قرآن- « صفحه ی۱۸ آیات ۱۸۸ تا ۱۹۵ سوره ی» اعراب »
زنگ دوم- پایه ی دوم–ریاضی- « صفحه ی ۲۰ (جمع و تفریق دو تایی ) » اعراب »
زنگ سوم- پایه ی دوم–قرآن- « درس سوم، صفحه ی ۱۶،سوره ی حمد »
زنگ چهارم- پایه ی چهارم– فارسی بخوانیم – صفحه ی ۲۰ (راز نشانه ها )
زنگ پنجم- پایه ی چهارم– فارسی (املاء)
شرح مشکل : تداخل مطالب آموزش پایه ها
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه پنجم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه ی دوم – ریاضی – جمع و تفریق اعداد
زنگ دوم – پایه ی دوم – قرآن – پیام قرآنی
زنگ سوم – پایه ی دوم- هنر
زنگ چهارم – پایه ی  پنجم – فارسی- املاء «سرود ملی»
زنگ پنجم – پایه ی اول– فارسی بخوانیم -«مدرسه»
شرح مشکل : عدم فعال بودن شاگردان در فهم و یادگیری
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه ششم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه ی اول – ریاضی- «بشمار و بگو »
زنگ دوم – پایه ی اول –قرآن –درس سوم «خانه ی ما»
زنگ ســــوم – پایه ی اول –  هنر
زنگ چهارم- پایه ی اول –  فارسی بخوانیم- شعر مهربان تر از مادر ، مهربان تر از بابا »
زنگ پنجم- پایه ی اول –  فارسی بخوانیم- شعر های قبلی(نوار آموزشی)
شرح مشکل : برقراری ارتباط
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه هفتم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – پایه ی اول – ریاضی -«جمع کردن شکل ها »
زنگ دوم – پایه ی دوم – قرآن -صفحه ی ۴۰
زنگ سوم – پایه ی اول  – هنر
زنگ چهارم – پایه ی اول  – فارسی- درس تاب
زنگ پنجم – پایه ی اول  – ورزش
شرح مشکل : زبان تدریس
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه هشتم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول – همه ی پایه ها – بررسی تکالیف و مشق دانش آموزان
زنگ دوم –  پایه دوم – ریاضی – عدد های سه رقمی تقریبی
زنگ سوم –  پایه دوم – ریاضی –آموزش و یادگیری نوشتاری عدد ۴
زنگ چهارم – هنر – پایه های اول ، دوم ، و پنجم – هنر اوریگامی کیف و کلاه  و …
زنگ پنجم – پایه دوم – قرآن – سوره ی کوثر
بکار بستن آموخته های جدید در حل تمرینات درسی
فرضیه سازی
ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری
جلسه نهم) گزارش کارورزی روز یکشنبه
زنگ اول –قرآن – پایه اول – هدیه های پدر بزرگ
زنگ دوم –  پایه ی اول–عدد ۵ – امتحان کارورزی
زنگ سوم –  پایه دوم –هنر–کشیدن نقاشی
زنگ چهارم –پایه ی اول –  فارسی خوانداری –درس ۶ (ایران)
زنگ پنجم –مرور هفته ها و خاطرات روز هایی که با هم بودیم
شرح مشکل : عدم فعال بودن شاگردان در فهم و یادگیری مطالب درس
فرضیه سازی
طرح ایده و راه حل
اجرای طرح و نتیجه گیری

تعداد صفحات: ۴۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند