پایان نامه مقایسه مهارتهای ورزشی و بهداشتی دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی و بهداشت مدارس ابتدایی

مدرسه مهم ترین ارگان سازمان یافته اجتماعی است که باید با آموزش و پرورش اصولی به کودکان و نوجوانان فرصتی را فراهم نماید تا استعدادها و قابلیت های کودکان شکوفا شده و در ایجاد محیط سالم و زندگی مسئولانه و با نشاط، خود آنها مسئولیت را بر عهده داشته و مشارکت نمایند. مهارت های ورزشی و بهداشتی ضروری است برای دانش آموزان امروز برای داشتن جامعه پویا و مترقی و سالم فردا، لذا آموزش مهارت های بهداشتی و ورزشی به دانش آموزان از جمله اهداف مهم نظام های آموزش و پرورش جهان و از جمله کشورمان می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی مهارت های ورزشی و بهداشتی دانش آموزان مدارس ابتدایی و مقایسه مهارت های مربوطه در دانش آموزان فاقد و واجد مربیان تربیت بدنی و بهداشت انجام گرفته است. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای پس رویدادی بوده که بصورت میدانی در سطح مدارس استان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه استان که در مدارس استان مشغول تحصیل بودند، طبق جدول (مورگان ۱۹۹۰) برای بررسی مهارت های ورزشی تعداد ۷۷۱ و برای بررسی مهارت های بهداشتی ۷۷۰ نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی استان مورد بررسی قرار…

پایان نامه مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی

لازمه موفقیت در هر پژوهشی و رسیدن به بعد آموزشی آن، در نظر گرفتن کلیه جوانب و تمامی دانش مربوط به آن مورد مطالعه است. ترقی در هر زمینه با داشتن پایه های استوار صورت می گیرد و بر اساس آن پایه هاست که ما میتوانیم مطالعات، پژوهشها و آمزوش خود را بنا نهیم. بدیهی است برای حرکت در مسیر پیشرفت باید از دانش گذشتگان بهره گرفت. آنچه که مسلم است تأثیر ورزش در همه موارد یکسان نیست به عنوان مثال اثر ورزش و تمرین بدنی در افراد مسن و کودکان کم توان دهنی و یا در موارد سلامت و بیماری با هم متفاوت است. از آنجائیکه برای سنجش آمادگی جسمانی و حرکتی ورزشکاران به داشتن ابزارها و وسایل مختلفی نیاز می باشد لذا آزمونهایی برای این منظور ساخته اده اند که این آزمونها هر یک قابلیت مشخصی را مورد ارزیابی قرار می دهند. فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و معرفی مقدمه بیان مسئله تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق محدودیت های تحقیق پیش فرض ها فرضیه های تحقیق واژه ها و اصطلاحات فنی فصل دوم: ادبیات پیشینه تحقیق مقدمه عوامل موثر بر آمادگی جسمانی و حرکتی تغذیه تمرین و تکرار عادات بهداشتی تشویق مسابقات توارث تاریخچه ایجاد آزمونها…

پایان نامه بررسی و مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر و ارائه ی پیشنهاد های اصلاحی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر می باشد و برای این منظور تعداد ۳۱۳ آزمودنی انتخاب و در سه گروه سنی ۱۱-۹، ۱۴-۱۲، ۱۷-۱۵ سال به ترتیب با تعداد ۷۹، ۱۳۲، ۱۰۲ نفر در این تحقیق شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و معاینه صورت گرفته است در معاینه ابتدا قد و وزن اندازه گیری سپس سن شرکت کنندگان بر اساس دفتر آمار مدرسه ثبت و تیپ بدنی نیز تعیین گردید. همچنین از تست نیویورک New York Test، برای ارزیابی وضعیت بدنی استفاده شد. در این روش آزمودنی بدون لباس جلوی صفحه شطرنجی ایستاده و وضعیت ستون فقرات و اندام تحتانی او از سه نمای روبرو، خلفی و جانبی بصورت بصری مورد بررسی قرار گرفته است و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون خی دو از روش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین نتایج به شرح زیر است: بین میزان ناهنجاریهای سر به جلو، اسکولیوز، زانوی پرانتزی، صافی کمر و شست کج در آزمودنی های سه مقطع تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین میزان ناهنجاری در اندام تحتانی سه مقطع…

پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان

تحقیق حاضر قصد دارد میزان آگاهی و اطلاعات آموزگاران را از «بازی ها و نقش تربیتی آن» مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور تحقیق در دو قسمت انجام گرفت. در قسمت اول با استفاده از آزمون محقق ساخته که روایی و پایایی آن محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت، میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران را در زمینه های زیر مورد سنجش قرار می داد: – میزان آگاهی آموزگاران از نقش تربیتی بازیها. – میزان آگاهی آموزگاران از انواع بازیها. – میزان آگاهی آموزگاران از درک نظریه های بازی. داده های بدست آمده از ۴۲۷ نفر نمونه معلمان، نشان داد که میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش تربیتی آن پایین می باشد. در قسمت دوم تحقیق، دانش آموزان دو گروه از معلمان مورد مقایسه قرار گرفتند. برای این منظور میانگین نمرات آگاهی آموزگاران با یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین (۳٫۸۹ ± ۱۵٫۲۶) محاسبه شد. معلمانی که دارای آگاهی بیشتری از بازی هستند و معلمانی که دارای آگاهی کمتری از بازی می باشند. دانش آموزان این دو گروه از معلمان در زمینه های زیر مورد مقایسه قرار گرفتند. رشد اجتماعی – رشد شناختی (هوش) –…

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

عوامل فردی (نگرشها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت زنان فرهنگی در فعالیتهای ورزش تفریحی منطقه مورد مطالعه در اولویت دوم قرار دارد. عوامل بین فردی (عدم وجود همراه وروابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت زنان فرهنگی در فعالیتهای ورزش تفریحی منطقه مورد مطالعه در اولویت سوم قرار دارد. عوامل ساختاری (هزینه،وقت،امکانات و تجهیزات، تفکیک، فقدان مهارت و توانایی) بازدارنده از مشارکت زنان فرهنگی در فعالیتهای ورزش تفریحی منطقه مورد مطالعه در اولویت اول قرار دارد. ترکیب عوامل سه گانه مدل در پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان منطقه مورد مطالعه با توجه به متغیر خصوصیات فردی (سن،تحصیلات،وضعیت تأهل،شغل وتعداد فرزد) شبیه سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت نیست. ترکیب عوامل سه گانه در پیش بینی های دقیق عوامل باز دارنده در بین زنان فرهنگی منطقه مورد مطالعه با توجه به متغیر مشارکت (بر حسب شرکت کنندگان و عدم شرکت کنندگان، سطوح مشارکت و محتوای عوامل)، شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل باز دارنده اوقات فراغت نیست. میزان مشارکت زنان فرهنگی منطقه مورد مطالعه در فعالیتهای ورزش تفریحی بر حسب متغیر خصوصیات فردی یکسان نیست. فعالیت بدنی نمی تواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد . مشخص شده است که شیوع بیماریها در…

پایان نامه بررسی تاثیر مصرف مالتو دکسترین ۵ درصد در طول یک فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف مالتودکسترین ۵ درصد در حین انجام یک فعالیت با شدت ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بر سرعت، چابکی، توان انفجاری پائین تنه، اوج توان، میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی متعاقب آن در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف ویژه فرضیه های تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه ماهیت کربوهیدرات ها انواع کربوهیدرات ها منابع غذایی کربوهیدرات ها مونوساکاریدها اولیگوساکاریدها پلی ساکاریدها نشاسته سلولز چند قندی های حیوانی روش شناسی و اولویت ها در مطالعه سوخت و ساز کربوهیدرات نقش کربوهیدرات ها در بدن منبع انرژی ذخیره سازی پروتئین سوخت دستگاه عصبی چاشنی سوخت و سازی هضم و جذب کربوهیدرات ها جذب کربوهیدرات ها در سلول های روده جذب گلوکز در سایر سلول های بدن حمل گلوکز از طریق انتقال فعال حمل گلوکز از طریق انتشار تسهیل شده اثر غلظت گلوکز پلاسما و ترشح انسولین غلظت گلوکز خون آزاد شدن انرژی از کربوهیدرات ها گلیکولیز دوره زمانی تخلیه گلیکوژن تأثیر رژیم غذایی روی ذخایر کربوهیدرات عضله تعادل کربوهیدراتی در تمرین های ورزشی تعداد وعده…

پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و میزان اثربخشی

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است. فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات قلمرو تحقیق جامعه آماری روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ابزار اندازه‌گیری محدودیت‌های تحقیق پیش‌فرض‌های تحقیق تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق مقدمه ماهیت هوش انواع هوش هیجان و اجزاء آن مدل‌های هوش هیجانی ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی مدل بار ـ آن مدل دانیل گُلمن پیشینه هوش هیجانی تاریخچه و تعریف هوش هیجانی هوش هیجانی و بهره‌ هوشی هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی آموزش هوش هیجانی هوش هیجانی در محیط کار ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری روش‌های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی تعاریف اثربخشی تاریخچه اثربخشی سازمانی…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بی رغبتی دانش آموزان دختر به ساعات درس ورزش

امروزه توجه به ورزش بویژه ورزش بانون به موازات رشد تسهیلات و امکانات ورزشی آقایان مورد توجه و عنایت مسئولیت ذیربط تربیت بدنی و آموزش و پرورش قرار گرفته است. ورزش زنان و دختران به لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیک زنان از یکسو و فضای فرهنگی، اجتماعی حاکم بر خانواده و جامعه در این خصوص از سوی دیگر، شرایطی را پدید آورده است که علیرغم توجه عوامل ذیربط و خود باوری زنان و دختران در خصوص احراز جایگاه های برتر در میادین ورزشی در کسب افتخارات ملی و بین المللی هنوز در مدارس دخترانه این امر مهم با اقبال چندانی از سوی دختران مواجه نگردد و ساعات درس ورزش به عنوان تنها موعد و زمان پرداخت ولو اجباری به سلامت فردی از سوی دختران مورد بی مهری قرار گیرد. از آنجا که سرمایه گذاری روی دختران امروز از حیث بهداشت جسمی و روحی به مادران سرزنده و شاداب فردا منتهی می شود، بجاست عوامل متعددی که بر ورزش دختران موثر هستند و احیاناً موانع احتمالی که موجبات بی رغبتی این قشر به ورزش بویژه ورزش در مدارس می گردد مورد کنکاش و تحلیل های علمی قرار گیرد. گستره عوامل ذیربط در این خصوص از عوامل خانوادگی گرفته تا عوامل فرهنگی، فردی و…