پایان نامه بررسی فونستیک شیخک ها

به منظور بررسی فون شیخک ها، طی تحقیقی در سال ۱۳۹۱، بیش از ۱۸۷ نمونه از مناطق مختلف دشت مغان و کوهپایه ای اطراف آن جمع آوری گردید. نمونه ها با تور حشره گیری استاندارد و سایر روش ها گردآوری و با ثبت GPS و بیوتوپ منطقه به آزمایشگاه انتقال داده شد. با مراجع به منابع معتبر و تشخیص نمونه ها از مشخصات رنگ، شکل، اندازه ی اندام های مختلفی از قبیل فرورفتگی جلویی سر حد فاصل چشم های مرکب (Fastigium)، صفحه بالایی و جانبی پیش گرده، خارها و تزئینات پاها، رگ بندی بال پوش ها و بال ها و فوق مقعدی و سایر ویژگی ها، هشت گونه شناسایی گردید. سپس نتایج با نمونه های نگهداری شده در موزه ی ملی حشرات هایک میرزایانس مقایسه و تایید نام گردیدند. گونه های زیر اولین بار از محدوده ی تحقیق گزارش می شوند. فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ساختمان بدن راسته ی شیخک ها سر شاخک ها سینه پاها بال ها شکم تغذیه و رفتار شکارگری در شیخک ها جفت گیری در شیخک ها تخم گذاری در شیخک ها دگردیسی در شیخک ها دفاع و استتار عمر شیخک ها جایگاه سیستماتیک شیخک ها توالی سطح های رده بندی طبقه بندی…