پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیوند مدرسه در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و خانواده ها

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی با پیوند با مدرسه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. نمونه پژوهش، ۲۶۰ نفر از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و پرسشنامه پیوند با مدرسه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین زیر مولفه های هوش هیجانی (مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان و بهره برداری از هیجان) با پیوند با مدرسه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هوش هیجانی و زیر مولفه های آن توان پیش بینی پیوند با مدرسه را دارند. نتیجه گیری: در تبیین یافته فوق می توان گفت که هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی  عامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط…

پایان نامه بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران

تحقیق پیش رو با هدف تعیین تاثیر هوشمندسازی مدارس بر رضامندی دانش آموزان از نحوه تدریس دبیران در دبیرستان پسرانه انجام یافته است. این تحقیق بر اساس روش پس رویدادی (علّی مقایسه ای) صورت گرفته است. در این تحقیق از ۱۹ نفر دانش آموز به عنوان حجم نمونه که به صورت تصادفی از بین ۷۱  نفر دانش آموز جامعه انتخاب شده اند استفاده شده است. گفتنی ست این جامعه در هر دو وضعیت تدریس قبل و بعد از هوشمندسازی حضور داشته و تحصیل کرده اند. از افراد نمونه خواسته شد تا ۲ پرسشنامه محقق ساخته را که یکی متعلق به وضعیت تدریس قبل از هوشمندسازی و دیگری به  جهت ارزیابی تدریس پس از هوشمندسازی بود پاسخ دهند که نتیجه حاصله نشان دهنده ی اختلاف ۶۸/۶ نمره ای بین میانگین های رضایت دو وضعیت متفاوت تدریس بود. در نهایت برای تعیین معنی دار بودن اختلاف حاصله، از آزمون تی گروه های همبسته استفاده شد که تی به دست آمده (۸۲/۳) بزرگتر از تی جدول (۵۵/۲) در سطح معناداری ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۱۸ بود که نشان از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت هوشمندسازی بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران را داشت. فهرست مطالب چکیده فصل اول:…

پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف اصلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق فصل دوم: ادبیات…

پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان

تحقیق حاضر قصد دارد میزان آگاهی و اطلاعات آموزگاران را از «بازی ها و نقش تربیتی آن» مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور تحقیق در دو قسمت انجام گرفت. در قسمت اول با استفاده از آزمون محقق ساخته که روایی و پایایی آن محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت، میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران را در زمینه های زیر مورد سنجش قرار می داد: – میزان آگاهی آموزگاران از نقش تربیتی بازیها. – میزان آگاهی آموزگاران از انواع بازیها. – میزان آگاهی آموزگاران از درک نظریه های بازی. داده های بدست آمده از ۴۲۷ نفر نمونه معلمان، نشان داد که میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش تربیتی آن پایین می باشد. در قسمت دوم تحقیق، دانش آموزان دو گروه از معلمان مورد مقایسه قرار گرفتند. برای این منظور میانگین نمرات آگاهی آموزگاران با یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین (۳٫۸۹ ± ۱۵٫۲۶) محاسبه شد. معلمانی که دارای آگاهی بیشتری از بازی هستند و معلمانی که دارای آگاهی کمتری از بازی می باشند. دانش آموزان این دو گروه از معلمان در زمینه های زیر مورد مقایسه قرار گرفتند. رشد اجتماعی – رشد شناختی (هوش) –…

پایان نامه بررسی اثربخشی اجرای برنامه های آموزش تلویزیونی بر کشاورزان

یک خصیصه عمده زندگی امروزی در کشورهای توسعه یافته و به گونه ای فزاینده در کشورهای در حال توسعه، تماشای تلویزیون است. با توجه به زمانی که مخاطبان صرف تماشای تلویزیون می کنند آشکار است که دست اندرکاران ساخت برنامه های تلویزیونی، باید برنامه ریزی صحیح و اصولی در تولید و پخش برنامه ها انجام دهند تا مخاطبان استفاده مفید و مؤثری از تلویزیون داشته باشند. امروزه به دلیل حجم بالای تولید علم و نیز به دلیل افزایش جمعیت در جهان، وسایل ارتباط جمعی نیز، در سطح وسیعی گسترش یافته و به انتشار اطلاعات در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در سراسر دنیا می پردازند. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلّی هدفهای جزئی سئوالات پژوهش تعریف اصطلاحات تعاریف مفهومی و عملیاتی فصل دوّم: ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه آموزش و طراحی برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش و تعریف آن انواع آموزش آموزش تلویزیونی کشاورزی به عنوان آموزش غیررسمی و بزرگسالان آموزش کشاورزی، اهمیت و نقش آن در توسعه فرایند آموزش مراحل فرایند آموزش طراحی برنامه ریزی درسی تعیین نیازهای آموزشی تعیین اهداف آموزشی محتوای آموزشی انتخاب فنون و روشهای آموزشی مواد و وسایل آموزشی…

پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

اینترنت به عنوان ترکیبی از منابع و فناوری است که انتظار می رود به عنوان زیرساختها و تسهیلاتی برای خدمت کردن در نظر گرفته شود.وابستگی گسترده به اینترنت برای فعالیتهایی متنوع و روزمره شامل ارتباطات ، همکاری های شغلی ، معاملات تجاری ، سرگرمی و آموزش وجود دارد و استفاده غیر مسئولانه از این منبع ارتباطی تهدیدی بزرگ برای جامعه محسوب می شود (سهرابی و خانلری، ۱۳۸۸). انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است. اینترنت قبل از آنکه در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال ۱۹۹۰) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید (یونگ، ۱۹۹۸). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی سوال تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه شبکه جهانی اینترنت ویژگی های کار کردی اینترنت اعتیاد اعتیاد به اینترنت تشخیص اعتیاد به اینترنت نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت مراحل اعتیاد…

پایان نامه نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه ی آموزشی مناسب

هدف این پژوهش، « نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه­ آموزشی مناسب » می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان جدیدالاستخدام) می باشند که از ۵ منطقه آموزشی با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای یک مرحله ­ای ۳۸۴ نفر متناسب با حجم جامعه انتخاب شده ­اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته (۴۲ سئوالی) استفاده شده است. براین اساس سوالات پژوهش با توجه به نیاز های آموزشی: شیوه های مدیریت کلاس درس، شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی، شیوه های نوین تدریس و شیوه های ارزشیابی دانش آموزان مطرح شده­ اند می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۷۷/۰) بررسی گردید و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش های آمارتوصیفی چون فراوانی، درصد و میانگین و از روش های آمار استنباطی t تک متغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و lsd، آزمون فریدمن استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز معلمان جدیدالاستخدام در زمینه ی به آشنایی با شیوه های مدیریت کلاس با میانگین ۲۹/۴، شیوه های…

پایان نامه مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم

هدف این پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی ، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم است. برای این منظور ۴۰ نفربیمار دارای تشخیص آسم (۲۰ نفرمرد و۲۰ نفرزن) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستهای تامین اجتماعی و امام خمینی انتخاب مورد بررسی قرار گرفتند. گروه سالم ازمیان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی از طریق همتا سازی با گروه بیمار انتخاب گشتند. برای بررسی استرس ادراک شده از مقیاس کوهن وهمکاران ، جهت بررسی الگوهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و درنهایت جهت ارزیابی سبکهای مقابله ای از پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده گشت . یافته ها با استفاده از آزمونهای t و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها نشان دادند که میزان استرس ادراک شده در بیماران آسمی ازافراد سالم بیشتراست. همچنین الگوهای شخصیتی دو گروه تفاوت معناداری باهم داشتند. به این صورت که بیماران آسمی درونگراتر از افراد سالم بوده و از ثبات هیجان کمتری برخوردار بودند. همین طور بین سبکهای مقابله ای بیماران آسمی و افراد سالم تفاوت وجود داشت ، به این صورت که نمره بیماران آسمی در روشهای مقابله ای هیجان مدار در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود. بین میزان استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای…

پایان نامه مقایسه اثربخشی شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان در دروس علوم تجربی و ریاضی

عنوان پژوهش حاضر بررسی و مطالعه مقایسه ای اثربخش شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و ریاضی می باشد که براساس آن سه روش تربیتی فعال، پویا و خلاق بارش مغزی، حل مسأله و کاوشگری مد نظر قرار گرفته و با انتخاب ۶ دسته دانش آموز به تفکیک جنسیت در دو درس علوم و ریاضی که هر درس در هر جنس توسط یک معلم تدریس می شد جمعاً ۴ معلم به تفکیک جنسیت کار تدریس در این سه گروه آزمایش را بر عهده گرفتند و پس از اجرای بیش آزمون در طول ۲ ماه روشهای آزمایشی در گروه ها در دو درس علوم و ریاضی توسط معلمان به مرحله اجرا در آمد و پس از ۲ ماه پس آزمون خلاقیت از دانش آموزان گرفته شده نتایج بیش آزمون و پس آزمون ورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت که در ذیل به آن می پردازیم. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با پیش آزمون و پس آزمون است که نتایج در مورد فرضیه شماره یک حاکی از آن است که روش بارش مغزی در افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد. به عبارت دیگر میزان خلاقیت دانش آموزان پس از آموزش با روش…

پایان نامه عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء در فعالیتهای مدرسه در سه دوره ی تحصیلی بود که از طریق بررسی متغیرهایی به روش توصیفی – همبستگی با کمک سه ابزار معتبر و پایا و محقق ساخته (ابزار مربوط به اولیاء، ابزار مربوط به عوامل مدرسه و ابزار اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس) و با جمع آوری اطلاعات به صورت گروهی و انفرادی در مدرسه بر روی حداقل ۱۷۰۶ نفر در سه گروه مورد مطالعه با اجرای نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، U من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام به اجرا درآمد و نتایج ذیل را مشخص ساخت. از میان ۱۶ فرضیه و متغیر مورد مطالعه در پژوهش حاضر به ترتیب؛ میزان آگاه سازی و اطلاع رسانی مدیران و عوامل مدرسه (r=0.832)، مهارت مدیران در برقراری روابط انسانی (r=0.713)، نحوه برخورد مدیران و معلمان مدارس با اولیاء دانش آموزان (r=0.661)، تمایل والدین به امر مشارکت (r=0.574)، میزان نظرخواهی مدیران در تعیین موضوع جلسات انجمن اولیاء و مربیان از والدین (r=0.528)، میزان ارتباط مشاوران مدرسه با اولیاء دانش آموزان (r=0.501)، ارائه بیلان های آموزشی، تربیتی، مالی…