گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن، کارورزی و درگیر شدن عملی با جریان آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل برنامه ی آموزشی دانشجو معلمان آموزش ابتدایی بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد. اگر آموزش و پرورش با عنوان نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورت فعال و پویا پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد بایستی به برنامه آموزشی و پرورشی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان توجه خاصی داشته باشد. زیرا با وجود پیشرفت های زیاد در فن آوری آموزشی و وسایل کمک آموزشی در یادگیری مطالب پایه ابتدایی، معلم همچنان رکن اساسی در آموزش این علوم به شمار می رود. دانشگاه های تربیت معلم بالاخص دانشگاه…

گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن، کارورزی و درگیر شدن عملی با جریان آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل برنامه ی آموزشی دانشجو معلمان آموزش ابتدایی بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد. اگر آموزش و پرورش با عنوان نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورت فعال و پویا پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد بایستی به برنامه آموزشی و پرورشی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان توجه خاصی داشته باشد. زیرا با وجود پیشرفت های زیاد در فن آوری آموزشی و وسایل کمک آموزشی در یادگیری مطالب پایه ابتدایی، معلم همچنان رکن اساسی در آموزش این علوم به شمار می رود. دانشگاه های تربیت معلم بالاخص دانشگاه…

گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

براساس برنامه های پیش بینی شده دانشگاه فرهنگیان یکی از کارهای مهمی که توسط دانشجویان دانشگاه مذکور انجام می گیرد امر کنش پژوهی است که بنا بر مطالب موجود و توضیحات استادان کارورزی هر دانشجو موظف است در یکی از کلاس های مدارس از قبل هماهنگ شده حضور پیدا کند و رفتار و کنش های دانش آموزان و عکس العمل مربوط در قبال آنها را مورد مطالعه قرار داده و آنها را به لحاظ درستی یا غلط بودن مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نماید که اگر خود در صحنه حضور داشت چگونه رفتاری در قبال دانش آموزان اش از خود به نمایش می گذاشت و آنها را در قالب پیشنهاداتی معرفی نمایم. فهرست مطالب مقدمه اطلاعات فیریکی جلسه اول) گزارش کاورزی روز یکشنبه زنگ اول –همه ی پایه ها  – آشنای شدن با دانش آموزان جلسه دوم) گزارش کارورزی روز یکشنبه زنگ اول – پایه اول – ریاضی – ص۸ و ص۱۳ زنگ دوم- پایه دوم – ریاضی – ص۶ و ص۸ –  بخش فعالیت زنگ سوم  – هنر –  پایه اول زنگ چهارم –  پایه اول –  فارسی خوانداری –  ص ۷ زنگ پنجم  –  پایه اول   –  ادامه ی فارسی خوانداری شرح مشکل : ضعف سنجش آموخته…

گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

کارورزی در مراکز تربیت معلم به مثابه بالا رفتن از نردبانی است که در گودالی ژرف و بی نور گذاشته شده است و می خواهیم از پلکان آن بالا برویم تا به روشنایی پهناور دشت برسیم. باید به این فکر بیفتیم که چگونه می توان از این نردبان بالا رفت. آن چه مسلم است باید پلکان نردبان را یک به یک طی کرد تا به سلامت به اوج رسید. آن گاه که نردبان را لمس می کنیم و روی اولین پله قرار می گیریم، کم و کیف آن را احساس خواهیم کرد و از همان پله اول متوجه طرز قرار گرفتن، استقامت و اطمینان از پابرجایی آن خواهیم شد. آن چه را درباره صعود از نردبان شنیده ایم و خوانده ایم به ذهنمان می آید و سعی می کنیم آیین نامه های پیمایش نردبان را به کار بندیم، و پلکان آن را یکی پس از دیگری در نوردیم. هر پله ای را که پشت سر می گذاریم آشنایی مان با نردبان بیش تر می شود و ایمنی و اطمینانی را که در اولین گام حس کرده ایم قوت می گیرد و لحظه به لحظه به فضای روشن تری می رسیم. در چنین گودال عمیق و تاریکی که هیچ چیز قابلیت…