پایان نامه بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی دخترانه از دیدگاه معلمان آموزش ابتدایی

دوره ی پیش دبستانی دوره ای است که به تناسب امکانات و و مقتضیات هر کشور ، کودکان سه تا شش ساله در آن پرورش می یابند . دوره ی پیش دبستانی ، دوره ی جدا شدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن برای انس گرفتن کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است . تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدائی دخترانه از دیدگاه معلمان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی زن در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود . تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱- تخصص مربیان در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد. ۲- وسایل کمک آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد. ۳- استفاده از کتب آموزشی مناسب…