پایان نامه رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به تعداد ۱۰۰ نفر،۳۴۶۰ نفر که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به ترتیب ۸۰ و۸۰۰ می باشد . برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها به ترتیب ۷۲/۰ و ۷۷/۰ محاسبه شده بود استفاده گردید . برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و اثربخشی آموزشی و پژوهشی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد و همچنین اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی متفاوت است (با سطح معناداری ۰۵/۰). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی سوالات تحقیق فرضیه‌های تحقیق متغییر های موجود در تحقیق تعریف اصطلاحات تعریف عملیاتی تعریف…