پایان نامه ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشی بازاریابی

ظهور و پیدایش سازمانها با زندگی اجتماعی انسانها مقارن می باشد ، و توسعه و تکامل اشکال زندگی بشر در جوامع مختلف به خصوص در قرن حاضر منجر به توسعه و گسترش سازمانهای اجتماعی مختلفی گردیده که هر روز به وسعت ودامنه آن به لحاظ رشد دانش و فنون بشر و تخصصی شدن هر چه بیشتر فعالیتها، افزوده شده و گسترش بیشتری یافته است. این امرخود معلول روند تکامل زندگی بشر و پیدایش نیازمندیهای جدیدی است که انسان امروزی را واداشته که برای پاسخگوئی به این نیازها دست به ایجاد سازمانهای مختلفی بزند که هر روز نیز بر پیچیدگی و وسعت آنها افزوده شده است و بالطبع برای اینکه این سازمانها بتوانند به بهترین نحوه پاسخگوی اهداف تعیین شده باشند ضروری است، آنها را طبق اصول و موازین علمی اداره نمایند. لذا لازمه این کار شناخت هر چه دقیق تر و کاملتر آنهاست. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه تعریف و بیان موضوع بیان مسأله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق چهارچوب نظری تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق قلمرو تحقیق تعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و تئوریک تحقیق بخش نخست: سازمان و ساختار سازمانی تعاریف سازمان روشهای مطالعه سازمان بررسی و مطالعه ساختار سازمانی تعریف ساختار سازمان ابعاد…