پایان نامه شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان

اختلالات خواب مستقیم یا غیر مستقیم تهدید کننده کیفیت و کمیت زندگی هستند هدف کل پژوهش حاضر تعیین شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد گرمی است تعداد نمونه مورد پژوهش ۶۰ نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ی انتخاب شده اند. پژوهشگر با استفاده از پرسش نامه بر دو بخش اطلاعات لازم را در ارتباط با مشخصات دموگرافیک و مشکلات خواب براساس (DSM- IV) ثبت نموده است در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری خی دو چند بعدی و توزیع فراوانی و درصد ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر آن بوده است که بین بعضی از انواع اختلالات خواب و متغیرهای مداخله اگر رابطه معنی دار وجود دارد: جنسیت با بی خوابی، کابوس، حرف زدن در خواب و مشکلات طبی، وضعیت اقتصادی با مصرف مواد آرام بخش و چای و قهوه. یافته ها بیانگر آن بوده که به ترتیب پرخوابی، بی خوابی، ریتم شبانه روزی و پرش پا بیشترین فراوانی را دارند. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه ۹۰ می باشد که نشان دهنده ی اعتبار بالای آن است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزیی…