پروپوزال بررسی سطح استرس ناشی از عوامل سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران سازمانهای دولتی

در این تحقیق میزان استرس، عوامل استرس زا و تأثیر آن بر عملکرد مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل استرس زا مشتمل بر عوامل درون و برون سازمانی میباشد که تأثیر آن بر عملکرد که شامل تواناییها و انگیزش مدیران در چهارچوب برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله (تشریح ابعاد، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) فرضیه ها اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق) در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره) جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق در چیست؟ روش کار الف: نوع روش تحقیق ب: روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های…