پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی اعتماد سازمان از دیدگاه کارکنان زیر مقیاس ها: درستی و صداقت – قابلیت اتکا – شایستگی – تعهد سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش اعتماد در سازمان ها زیر مقیاس ها: توجه – انصاف – گشودگی – ثبات – شایستگی – تفویض اختیار – مشارکت نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی اعتماد در سازمان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: ارزیابی اعتماد در سازمان ها زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی سازندگان پرسشنامه: مک آلیستر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: ارزیابی اعتماد سازمانی از نظر کارکنان زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی سازندگان پرسشنامه: کلارک و پاینه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی اعتماد و ابعاد آن در سازمان های تجاری زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – قابلیت پیش بینی سازندگان پرسشنامه: رابینسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.