پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی

اعتماد اجتماعی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که یکی از آن ها رسانه های جمعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان دختر به روش پیمایش به نمونه ای ۱۰۷ نفری از دانشجویان دختر انجام گرفته است. اعتماد اجتماعی در سه سطح تعمیم یافته، نهادی و میان فردی مطرح است که در این تحقیق اعتماد میان فردی مد نظر است. در این راستا رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعی (تلویزیون، رادیو و روزنامه) با اعتماد میان فردی سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه ها در اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان تأثیر گذاشته است. این تأثیر به گونه ای بوده که میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه و شبکه های خارجی و سراسری اعتماد اجتماعی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده و به بیان واضحتر آن را کاهش داده است. آزمون های آماری یافته های فوق در سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ مورد تأیید قرار داده اند. اما بین نوع برنامه های رسانه ها و اعتماد اجتماعی رابطه ای پیدا نشد و همچنین میزان استفاده از رادیو هم تأثیری در اعتماد اجتماعی دانشجویان…