مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی معاونت اجرایی مدرسه برای اخذ رتبه عالی (۲)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

وقتی که گذرت به مدرسه افتاده باشد در گوشه ها و در میان اتاق دبیران مدیران مربیان و پرورش چشمت به تابلو می افتد که بنام معاون اجرایی (متصدی امور دفتری) که در پشت تعداد کامپیوتر نشسته با انواع اقسام کلمات بلی و خیر کارنامه مشکل دارد از اطلاعات خود ذخیره نماید ارسال اطلاعات و ثبت نمرات و … . از این گذشته در میان لیست ها و بخشنامه که دور میز کارش پر کرده است و در پاسخگویی تکراری در میان دانش آموزان یکی از انتخاب واحد و دیگری نمرات درسش و آن یکی از مردودی خود با او حرف می زند احساس مسئولیت در قبال این دانش آموزان بلاتکلیف افکار او را بیشتر در سرنوشت تحصیلی این دانش آموزان نگران کرده این نفر جزء یک نفر همان معاون اجرایی مدرسه نیست که تراکم کاری بیشتر در میان سایر کارکنان مدرسه ایشان را در سرگرمی کاری غوطه ور است و این پست سالها در پنهانی گمنامی مانده بود با حداقل مزایا مدارا میکرد ولی خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ در وضعیت پست سازمانی این نفر فرج حاصل شد و از پست شغلی امور دفتری به معاون اجرایی ارتقاء یافت و از این به بعد جایگاه نسبی از نظر شغل سازمانی…