پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایزکننده اعضاء از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان شعبات بانک کشاورزی به تعداد ۱۱۰۰ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۵۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگی های هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت….

پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات

این پژوهش تحت عنوان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان انجام گرفت است. طرح مفهومی این پژوهش نشان می دهد که سال های اخیر «فرهنگ سازمانی» به یک موضوع مهم و حیاتی در کارایی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. مضاف بر این بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف در این زمینه خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح و بهبود فرایند و ارتقاء کیفیت و محتوای آن را فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق وضعیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر ۲۴۰ نفر از کارکنان زندان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت مولفه ای رابینز و برای سنجش فناوری اطلاعات از مهارت های هفتگانه ICDL استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. بدین منظور برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرونوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون…