پایان نامه بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

نظامهای تعلیم و تربیت در حالت کلی دارای دو نوع اهداف می باشند، یکی از اهداف آنها که در تمامی سطوح و در تمامی شاخه ها باید در نظر گرفته شود اهداف کلی و یا عمومی است که در راستای نیاز و سطوح فرهنگی جامعه قرار دارد و دیگری اهداف اختصاصی یا خاص هر بخش است که از دیدگاه تأمین و تخصص نیروهای مورد نیاز فعالیتی جامعه قرار می گیرد، در بررسی اهداف و ساختار کلی نظام متوسطه آموزش و پرورش در کشورمان می توان بر چهار نکته اشاره کرد: الف: تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارت های زندگی ب: توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انعطاف لازم به منظور سمت گیری آموزشهای متوسطه در جهت تعیین رشته های تحصیلی بر حسب نیازهای کشور و استعداد افراد و اشتغال مفید و ادامه تحصیل در آموزش عالی ج: افزایش کمیت و بالا بردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزشهای فنی و حرفه ای د: سازماندهی امکانات برون سازمانی و بهره گیری از آنها در اهداف چهارگانه مذکور آموزش های فنی و حرفه ای و یا به عبارت کلی تر آموزشهای توأم با کار، دارای جایگاه و شاخه اصلی است که این موضوع نشانگر اهمیت آن حداقل در نوشتار و در…