پایان نامه بررسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط

پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیهای خود، نظریه اکس وادرش در تحول ساختار وهمچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک ومتوسط را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. برسیها نشان داده اند که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارافرینی، نواوری وتغییر فناوری،پویایی صنعت ودر نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درامد بر اقتصاد جهانی تاثیرمی گذارند. این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط انجام گرفته است. فرضیه های این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای مالی، مشوقهای مالیاتی، مشوقهای گمرکی و مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط استان اذربایجان شرقی تدوین شده است که عبارتند از: ۱- مشوقهای مالی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۲- مشوقهای مالیاتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط تاثیر دارد. ۳- مشوقهای گمرکی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۴- مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله سوال آغازین اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق چهارچوب نظری تحقیق مدل عملیاتی تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق محدودیت های تحقیق صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی تعریف مفهومی متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها روش…