پایان نامه بررسی سبک های حل تعارض مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیر انتفاعی

در جوامع امروزی بی شک آنچه که بیش از پیش مورد توجه است نیروی انسانی کارآمد است که به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و مزیت رقابتی مطرح است و مدیریتی که بتواند با ایجاد روابط سالم و مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند موفقیت و پیشرفت و ترقی سازمان ها را موجب شود. از طرف دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی بیش از پیش سازمان ها و تفاوت در اندیشه ها و نگرش ها و باورها و دیدگاه های افراد، تعارض به عنوان جزء انتخاب ناپذیر زندگی سازمانی در عصر حاضر مطرح است. فلذا در سازمان های آموزشی نظیر مدارس که در واقع تضمین کننده ترقی و تعالی هر کشوری در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علوم و فن آوری که امروزه بعنوان ابزار قدرت هر کشوری در مجامع بین المللی مطرح می باشند، هدایت درست نیروی انسانی و ایجاد تعامل سازنده بین آنها برای نیل به اهداف آموزشی و پرورشی، نقش مدیریت آموزشی را در هنگام بروز تعارض، اختلاف نظر، تنش و کشمکش در بین افراد که امری اجتناب ناپذیر است از اهمیت بالایی برخوردار می سازد. همچنین با توجه به وجود تفاوت بین سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان،…