مقاله ارزشیابی امتحانات دو نوبتی دوره راهنمایی تحصیلی

سپتامبر 11, 2015

ارزشیابی یک فرآیند نظام یافته (سیستماتیک) برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است به منظور تعیین آنکه آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی؟ (گی، ۱۹۹۱)
در حوزه ی آموزش و پرورش ارزشیابی کاربرد ویژه ای دارد. ارزشیابی آموزشی، جمع آوری نظامدار اطلاعات به منظور توصیف موضوعات آموزشی و قضاوت در مورد ارزش ها تعریف شده است. (نوو، ۱۹۹۵)

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسأله
اهداف کلی پژوهش
اهداف جزئی پژوهش
اهمیت پژوهش
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه
روش پژوهش
سیر تاریخی ارزشیابی آموزشی
نقش ارزیابی فعالیتهای آموزشی
پیشینه مطالعاتی
جمع بندی و نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
نتایج کل پژوهش
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع خارجی

تعداد صفحات: ۱۵

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند