مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

سپتامبر 11, 2015

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود.
روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: در بررسی عوامل اقتصادی، به ترتیب اولویت: بیکاری و نداشتن شغل مناسب، پایگاه اقتصادی خانواده و محرومیت نسبی از امکانات و تفریحات سالم شهری در گرایش به اعتیاد افراد مورد بررسی دخیل بوده اند. و همچنین در بررسی عوامل اجتماعی نیز، تشویق دوستان و آشنایان به مصرف مواد، تسهیل یافتن مواد در شهر، خانواده و محیط زندگی (محله و کوچه) و محیط مدرسه و سهل گیری عوامل اجرایی مدرسه در گرایش به اعتیاد دخیل بوده اند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد عوامل اقتصادی و اجتماعی در گرایش جوانان موثر بوده و می توان در حالت کلی نتیجه گرفت که با تحلیل این عوامل توسط مسئولین شهری در سطح شهرستان می توان تا حدودی از میزان مبتلایان به مواد مخدر کاست و سلامت افراد آلوده نشده را نیز تضمین نمود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
اهداف پژوهش
تعاریف و مفاهیم
اعتیاد
معتاد
مواد مخدر
مبانی نظری و عملی پژوهش
روش پژوهش
روی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج و یافته ها
بحث و نتیجه گیری
فشارهای زندگی اجتماعی
مهاجرت
کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی
توسعه صنعتی
گروه همسالان
پیشنهادات و تمهیدات لازم برای کاهش اعتیاد
مقابله با عرضه مواد مخدر
کاهش تقاضای مواد مخدر
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۲

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند