مقاله نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ شهروندی مبتنی بر توسعه پایدار

سپتامبر 11, 2015

امروزه، مسئله آموزش و تربیت شهروندی در تمامی کشورهای جهان از نقطه نظر درک اهمیت و ضرورت اقدامات آموزشی مورد توجه عمیق بوده است. انگیزه ها و عامل های مشوّق در توجه به این امر در ارتقاء فرهنگ شهروندی کشورها تا حد زیادی متفاوت است، چراکه از نقطه نظر اهداف و مقاصد نیز، تفاوت چشم گیری ملاحظه می­شود و شالوده­ی این توجه چیزی جزء توسعه پایدار نیست. باید پذیرفت توسعه پایدار به عنوان عامل خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون کاهش توانایی نسل­های آتی و محیط زیست به گفتمان مسلّط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است و بدون تحقق توسعه پایدار که مستلزم تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و اداری-مدیریتی است کشورها فرهنگ شهروندی پایداری نخواهند داشت. در این تحقیق که روش آن کتابخانه ای و اسنادی می باشد مطالب به شیوه­ای مکاشفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به مولفه های توسعه پایدار، که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را شامل می گردد محقق نقش آموزش را در ارتقاء فرهنگ شهروندی تبیین نموده و به بهترین شکل ممکن آنرا برای آینده (سال ۱۴۰۴) ترسیم نموده است.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
سوال اساسی پژوهش
چارچوب نظری
هویت و نقاط آسیب پذیر آن
فرهنگ و نقش آن در تربیت شهروندی
برنامه درسی پنهان و نقش آن در تربیت شهروندی
بحث و نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۱۳
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند