پایان نامه اثر سطوح مختلف تره هالوز و گلیسرول بر انجماد اسپرم قوچ تالشی با استفاده از رقیق کننده بر پایه لستین

سپتامبر 12, 2015

در این تحقیق اثر سطوح مختلف تره هالوز و گلیسرول بر انجماد اسپرم قوچ تالشی در رقیق کننده بر پایه لستین بررسی شد. نمونه های منی جمع آوری شده از ۴ قوچ، پس از ارزیابی اولیه و تجمیع، با رقیق کننده تریس – لستین مخلوط و به ۹ قسمت مساوی تقسیم شدند، و به هر قسمت سطوح تره هالوز صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار و گلیسرول ۳، ۵ و ۷ درصد افزوده شد. نمونه ها داخل پایوت ۲۵/۰ میلی لیتری به دمای ۵ درجه سلسیوس رسیدند و با بخار نیتروژن منجمد شدند. پس از دو هفته یخ گشایی در دمای ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۴۵ ثانیه در حمام آب گرم انجام شد. تحرک پیش رونده، زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم بلافاصله بعد از یخ گشایی، ۳ و ۶ ساعت بعد از انکوباسیون درون انکوباتور ۳۷ درجه سلسیوس با ۵% دی اکسید کربن، ارزیابی شدند. به منظور تعیین اثرات اصلی سطوح مختلف تره هالوز (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار) و گلیسرول (۳، ۵ و ۷ درصد) و اثرات متقابل آنها بر تحرک پیش رونده، زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم از آزمایش فاکتوریل (۳×۳) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار (۳ سطح گلیسرول و ۳ سطح تره هالوز) و ۴ تکرار به صورت اندازه گیری های تکرار شده در زمان (صفر، ۳ و ۶ ساعت انکوباسیون پس از یخ گشایی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه Mixed برنامه SAS 9.0 انجام شد. نتایج نشان داد اثر متقابل تره هالوز و گلیسرول بر تحرک پیش رونده اسپرم معنی دار بود (p<0.05). اثر تره هالوز بر زنده مانی و سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم معنی دار بود (P<0.05). اثر گلیسرول بر سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم معنی دار بود (P<0.05)، اما بر زنده مانی و سلامت آکروزوم اسپرم معنی دار نبود (P>0.05). اثر زمان بر زنده مانی و سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم معنی دار بود (P<0.05)، اما بر سلامت آکروزوم اسپرم معنی دار نبود (P>0.05). نتیجه تحقیق نشان داد که افزودن تره هالوز به رقیق کننده ی حاوی گلیسرول سبب بهبود تحرک پیش رونده اسپرم قوچ طی شرایط انجماد و یخ گشایی می شود و استفاده همزمان از ۷% گلیسرول و ۱۰۰ میلی مولار تره هالوز اثر مطلوبی بر تحرک پیش رونده اسپرم یخ گشایی شده قوچ دارد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
مقدمه
فصل اول: کلیات و مرور منابع
خصوصیات سلول اسپروماتوزوا
میتوکندری سلول اسپرم
آکروزوم سلول اسپرم
غشاء پلاسمایی سلول اسپرم
نسبت کلسترول به فسفولیپید غشاء سلول اسپرم
ظرفیت پذیری سلول اسپرم
واکنش آکروزومی سلول اسپرم
اهمیت انجماد سلول اسپرم
اثرات مخرب انجماد
اثرات مخرب انجماد بر سلول اسپرم
تخریب انجمادی اسپرم و اثر آن بر باروری اسپرم
انجماد و اثر آن بر غشاء پلاسمایی
انجماد و اثر آن بر پراکسیداسیون لیپید
آسیب به DNA اسپرم
آپوپتوز اسپرم
رقیق کننده ها و اثرشان بر سلول اسپرم
فصل دوم: مواد و روشها
مکان آزمایش و حیوانات مورد استفاده
تغذیه و مدیریت حیوانات
اجزای تشکیل دهنده محلول ها و رقیق کننده ها
مواد شیمیایی مورد استفاده
وسایل و تجهیزات
محلول ها
روش آماده سازی رنگ هوخست بیس بنزامید ۳۳۲۵۸
روش آماده سازی محلول هیپواسمتیک (HOST)
روش آماده سازی رنگ آلکسافلور PNA-488
آماده سازی رقیق کننده ها
رقیق کننده تریس – لستین
روش تهیه تره هالوز ۴۰۰ میلی مولار
روش تهیه گلیسرول ۲۸ درصد
ترکیب و آماده سازی رقیق کننده ها
جمع آوری نمونه های منی
ایجاد فحلی دائم در میش ها
ارزیابی های انجام شده
تعیین غلظت نمونه های منی
ارزیابی تحرک پیش رونده اسپرم
ارزیابی سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم
ارزیابی زنده مانی اسپرم
ارزیابی سلامت آکروزوم اسپرم
ارزیابی اولیه و رقیق سازی نمونه ها
روش انجماد
روش یخ گشایی
طرح آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل سوم: نتایج و بحث
اثر متقابل تره هالوز و گلیسرول بر تحرک پیش رونده، زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلاکت آکروزوم اسپرم
اثر اصلی تره هالوز بر زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم
اثر اصلی گلیسرول بر زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم
اثر متقابل تره هالوز و زمان بر زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلاکت آکروزوم اسپرم
اثر متقابل گلیسرول و زمان بر زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم
اثر زمان بر زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و سلامت آکروزوم اسپرم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادها
منابع
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۶۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند