پایان نامه ارزیابی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان

سپتامبر 4, 2015

مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عامل های کارآمد در بهره وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش های انجام کار و نیروی انسانی. بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است زیرا نیروی انسانی نقشی مهم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد یعنی اگرسازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید(استوار و امیرزاده، ۱۳۸۷: ۲۶).
در این راستا یکی از شاخص های میزان موفقیت و بالندگی سازمان ها نسبت به هم توانمندسازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیرند(سالاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۸). نتایج تحقیقات نشان داده اند که تعهد سازمانی باعث افزایش عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی می شوند، لذا سازمان هایی که دارای افرادی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند اغلب از عملکرد بالاتر، غیبت و تأخیر کمتری برخوردار هستند. لذا توانمندی، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان تأثیر زیادی بر توانمندی و موفقیت و بهره وری و تعالی سازمان ها دارد. بنابراین توانمندسازی و مشارکت، سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد کارکنان می شود؛ زیرا که کارکنان توانمند تعهدات سازمانی بیشتری داشته و خدمات بهتری ارایه می دهند(همان منبع، ص ۸).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
توانمند سازی روانشناختی
تعهد سازمانی
اهداف تحقیق
هدف آرمانی
هدف اصلی
اهداف فرعی
سوال اصلی تحقیق
سوال های فرعی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
محدوده تحقیق
تعاریف مفاهیم و واژه ها
توانمندسازی روانشناختی
تعهد سازمانی
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: توانمندسازی
مقدمه
مفهوم توانمندسازی
چارچوب نظری توانمندسازی
ارکان توانمندسازی
سطوح توانمندسازی
انواع توانمندسازی
اجزای توانمندسازی
فرایند توانمندسازی
تئوری های توانمندسازی
نظریه های توانمندسازی
عوامل و موانع توانمندسازی منابع انسانی در سازمان
کلیدهای تواناسازی از دیدگاه کنت بلانچارد و همکارانش
برنامه های توانمندسازی
عوامل موثر بر موفقیت برنامه های توانمندسازی
فرآیند توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های دولتی
مدل توانمندسازی ملهم
اصول توانمندسازی در سازمان های دولتی
جمع بندی نتایج حاصل از توانمندسازی
بخش دوم: تعهد سازمانی
مقدمه
مفهوم و تعریف تعهد
اخلاق کار، وجدان کار و تعهد کار
انواع تعهد
تعریف تعهد سازمانی
اهمیت و ضرورت توجه به تعهد سازمانی
دیدگاهها در مورد تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
نتایج حاصل از تعهد سازمانی
بخش سوم: پیشینه تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
از نظر هدف تحقیق
از نظر روش تحقیق
از نظر روش گردآوری داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری
روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
محاسبه مقادیر آلفای کرونباخ برای ابعاد متغیر مستقل
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
آزمون های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
جنسیت پاسخ دهندگان
وضعیت تأهل
وضعیت استخدام پاسخ دهندگان
سطح تحصیلات پاسخگویان
رشته تحصیلی پاسخگویان
توصیف متغیرهای تحقیق
تعهد سازمانی
توانمند سازی
احساس شایستگی
احساس معنی دار بودن
احساس موثر بودن
احساس داشتن حق انتخاب
بررسی شرایط انجام رگرسیون
آزمون فرضیه ها
نتایج بدست آمده از پرسشنامه تحقیق، به تفکیک ابعاد متغیرها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتایج آزمون نرمال بودن داده ها
نتایج آزمون فرضیه ها
پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
پیشنهادها به منظور بهبود وضعیت متغیر توانمندسازی کارکنان
پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت بعد احساس شایستگی (خوداثربخشی)
پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت بعد احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتایج)
پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت بعد احساس معنی دار بودن (ارزشمند بودن)
پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت بعد احساس داشتن حق انتخاب (خودسامانی)
پیشنهاد برای تقویت بعد تعهد عاطفی متغیر تعهد سازمانی
پیشنهاد برای تقویت بعد تعهد مستمر، متغیر تعهد سازمانی
پیشنهاد برای تقویت بعد تعهد هنجاری متغیر تعهد سازمانی
پیشنهادات برای محققان آتی
محدودیت های تحقیق
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات توانمندسازی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات توانمندسازی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند