پایان نامه ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق الگوی سیپ (CIPP)

سپتامبر 4, 2015

یکی از نظام های آموزشی مهم نظام آموزش فنی و حرفه ای می باشد که فرد را برای احراز شغل و حرفه ی معین آماده می سازد و کارایی و توانایی افراد شاغل را به فنون و حرفه را ارتقاء می دهد. این آموزشها در تربیت افراد ماهر و نیمه ماهر و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای اشتغال مفید افراد نقش اساسی دارند.
امروزه نظام آموزش فنی و حرفه ای از جمله راهکارهایی است که نظام آموزشی را در دستیابی به پیوند میان صنعت و آموزش کمک می کند و لذا تلاشها به منظور توسعه و افزایش کارایی آموزش های فنی و حرفه ای در جهت نیازهای جامعه به نیروی کار در بخش های مختلف ضروری می باشد.
در برنامه ریزی های توسعه رشته حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته هایی که از تقاضای زیادی از سوی هنرجویان برخوردار است، اجرای ارزیابی برای کسب اطلاعات مفید می باشد.
از اینرو برای انجام برنامه ریزی جامع و استراتژیک و اتخاذ تصمیم های اساسی و تشخیص نقاط ضعف و قوت آموزش های فنی و حرفه ای و بویژه رشته های آن از قبیل حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته های مهم زمینه خدمات، ارزیابی ضروری می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح مسئله
مقدمه
تعریف و بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه ارزیابی آموزشی
ارزشیابی (ارزیابی) آموزشی
انواع ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی
الگو ارزیابی تحقق هدف
الگوهای ارزشیابی اختلافی
الگوی ارزشیابی یو سی ال ای
الگوی ارزشیابی سیپ
آموزش های فنی و حرفه ای
مقدمه
تعریف آموزش های فنی و حرفه ای
شاخه فنی و حرفه ای
حسابداری
مروری بر سیر تحول تاریخی حسابداری
رشته حسابداری بازرگانی
شیوه هدایت تحصیلی هنرجویان رشته حسابداری بازرگانی و ضوابط آن
برنامه های درسی رشته حسابداری بازرگانی
فصل سوم: روش تحقیق
طرح تحقیق: روش تحقیق و چگونگی اجرای آن
مقدمه
جامعه آماری، نمونه ها و روش نمونه گیری
ابزارهای اندازه گیری برای جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
نحوه استخراج داده ها و تحلیل نتایج
ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری
مشخص کردن میزان مطلوبیت عوامل مورد ارزیابی از روش نشانگرها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
سوال پژوهشی یک (زمینه)
سوال پژوهشی دو (درونداد)
سوال پژوهشی سه (فرایند)
سوال پژوهشی چهار (برونداد)
فصل پنجم: نتایج و ارائه پیشنهادات
خلاصه ای از نحوه اجرای پژوهش
بررسی نتایج بدست آمده
ارزیابی زمینه (پاسخگویی به سوال پژوهشی یک)
ارزیابی درونداد (پاسخگویی به سوال پژوهشی دو)
فرایند (جهت پاسخگویی به سوال پژوهشی سوم)
محصول (جهت پاسخگویی به سوال پژوهشی چهار)
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۶
فرمت فایل: pdf و word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند