پایان نامه بررسی ابعاد کلاس ها، اتاق های جانبی، تجهیزات و گرافیک محیطی مدارس و چگونگی مطلوب سازی آنها

آگوست 27, 2015

مدرسه محیطی برای شکوفایی استعداد دانش آموزان و خودشناسی است. علایق و استعدادهای دانش آموزان متفاوت است و محیط آموزشی باید به گونه ای باشد تا این استعدادها شکوفا گردند تا معنای تعلیم و تربیت واقعی نمایان شود. با توجه به نیاز کشور به کلاسهای درس در سالهای اخیر و نادیده گرفته شدن سایر نیازهای دانش آموزان در ساخت و سازهای مدارس و تراکم زیاد دانش آموزان، مدارس کالبدی خشک و بی روح به خود گرفتند که بی شک جریان تعلیم و تربیت را با تنگناهایی مواجه ساخته است.
از طرفی به اعتقاد صاحب نظران، آموزشهای غیر کلامی و رفتار غیر بیانی بیش از سایر عوامل در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند. بر همین اساس (ادوارد، تی، جان) یکی از کارشناسان علوم ارتباطات در نظریه خود به نام «زبان صامت» معتقد است که فضا سخن می گوید و زمان حرف میزند. با آنکه معلم، کتاب، دانش آموز، روشهای تدریس، مدیریت آموزشی و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولاً در فرایند یادگیری موثرند، اما در تعلیم و تربیت جدید، فضای فیزیکی و گرافیک محیطی مدارس نه تنها یک محیط خشک و بی نشاط و فاید تأثیر فرآیند یادگیری محسوب نمی شود، بلکه به عنوان عاملی زنده در کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان نقش ایفا می کند.
به منظور دستیابی به وضعیت ابعاد کلاس ها، اتاق های جانبی، تجهیزات و گرافیک محیطی مدارس پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سطح مدارس انجام گرفت.
بدین منظور تعداد ۳۱۹ واحد آموزشی (۱۰ درصد مدارس) به صورت تصادفی طبقه ای از مقاطع مختلف تحصیلی مناطق و نواحی استان انتخاب شدند. اطلاعات لازم پژوهش با استفاده از پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که:
۱- ابعاد کلاس های درس نظری مطابق با نیاز استان ولی ابعاد آزمایشگاه، کارگاه، اتاق سمعی و بصری و کلاس درس تجربی پایین تر از نیاز استان است.
۲- به غیر از ابعاد نمازخانه در مقطع متوسطه سایر اتاق های امور پرورشی شامل، کتابخانه، اتاق مربیان ورزش، پرورشی، مشاوره، بهداشت پایین تر از نیاز استان می باشد.
۳- اتاق های اداری مدارس استان شامل اتاق های معاونت، معلمان، امور دفتری، تکثیر و ماشین نویسی، امور مالی در سطح پایین تر از نیاز استان قرار دارد. ابعاد اتاق مدیریت تقریباً مطابق نیاز استان می باشد.
۴- ابعاد اتاق های خدماتی مدارس به غیر از موارد معدود اکثراً پایین تر از نیاز استان هستند.
۵- در زمینه تجهیزات کلاس ها و اتاق های جانبی میزان برخورداری در محدوده قابل قبولی قرار دارد.
۶- شاخص های مربوط به گرافیک محیطی مدارس بالاخص در زمینه رنگ فضاها، طراحی محیط آموزش و اصول پیام رسانی در مدارس کمتر لحاظ شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش
اهداف اختصاصی پژوهش
سوالات اختصاصی
پژوهش
تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه
پژوهش
مقدمه
محیط فیزیکی مدارس
مکان یابی مدارس
برنامه ریزی معماری مدارس
گرافیک محیطی مدارس
نمای بیرونی مدارس
درب ورودی مدارس
پیام رسانی مدرسه
رنگ فضاها
فضای سبز مدارس
زیبایی شناسی مدارس
آرگونومی در مدارس
آنتروپومتری مدارس
تجهیزات مدارس
پیشینه پژوهش
پیشینه گزارشات مرتبط
پیشینه پژوهش های مرتبط
جمع بندی پیشینه
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری پژوهش
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
توصیف نمونه ها
داده های مورد نیاز تحقیق
ابزار گردآوری داده ها
متغیرهای تحقیق
روشها و تکنیک آماری مورد استفاده در پژوهش
روش تجزیه و تحلیل
محدودیت های پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
مقدمه
توصیف سوالات پژوهش
توصیف ابعاد فضاهای تدریس
توصیف ابعاد فضاهای پرورشی
توصیف ابعاد فضاهای اداری
توصیف ابعاد فضاهای رفاهی و خدماتی
توصیف ابعاد کلاس ها به تفکیک جنسیت
توصیف ابعاد اتاق های پرورشی مدارس به تفکیک جنسیت
توصیف ابعاد اتاق های اداری مدارس به تفکیک جنسیت
توصیف ابعاد اتاق های خدماتی مدارس به تفکیک جنسیت
توصیف وضعیت تجهیزات کلاس های مدارس
توصیف وضعیت تجهیزات اتاق های امور پرورشی مدارس
توصیف وضعیت تجهیزات اتاق های ادارس مدارس
توصیف وضعیت تجهیزات اتاق های خدماتی مدارس
توصیف گرافیک محیطی مدارس
توصیف ابعاد کلاس ها به تفکیک مناطق
توصیف ابعاد اتاق های پرورشی مدارس به تفکیک مناطق
توصیف ابعاد اتاق های اداری مدارس به تفکیک مناطق
توصیف ابعاد اتاق های خدماتی مدارس به تفکیک مناطق
مقایسه ابعاد کلاس ها با استاندارد
مقایسه ابعاد اتاق های پرورشی مدارس با استاندارد
مقایسه ابعاد اتاق های اداری مدارس با استاندارد
مقایسه ابعاد اتاق های خدماتی مدارس با استاندارد
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث یافته ها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری کلاس های آموزشی
بحث و نتیجه گیری ابعاد فضاهای پرورشی
بحث و نتیجه گیری ابعاد فضاهای اداری
بحث و نتیجه گیری ابعاد فضاهای خدماتی
بحث و نتیجه گیری تجهیزات مدارس استان
بحث و نتیجه گیری تجهیزات کلاس های درس
بحث و نتیجه گیری تجهیات فضاهای پرورشی
بحث و نتیجه گیری تجهیزات فضاهای اداری
بحث و نتیجه گیری تجهیزات فضاهای خدماتی
بحث و نتیجه گیری گرافیک محیطی مدارس استان
ارایه راهکار و پیشنهاد مبتنی بر یافته های پژوهش
راهکارهای کیفیت بخشی به فضاها و تجهیزات مدارس
الگوهای کیفیت بخشی
فهرست منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۴

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند