پایان نامه بررسی تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی

سپتامبر 8, 2015

شیر مادر حاوی مواد غذایی فراوانی است که تمام نیازهای غذایی کودک را در ۶ ماه اول سال تولد به طور کامل تأمین می کند. تا یک سالگی هم به همراه شروع مواد غذایی تکمیلی حتماً باید ادامه داده شود. شیر مادر نیاز به گرم کردن نداشته و همیشه در دسترس بوده و هیچ نوع آلودگی نیز ندارد. شیر مادر باعث تقویت ارتباط عاطفی و روحی بین کودک و مادرش می شوند و کودکانی که از شیر مادر استفاده کرده اند بهره هوشی بالاتری نسبت به کسانی که از فرمولا استفاده می کنند دارند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی بود.
این یک مطالعه توصیفی – مقطعی است. از بین تمام دانش آموزان سال اول که تحت سنجش توسط آموزش و پرورش قرار گرفته بودند ۱۰۰۰ نفر انتخاب و به کمک والدین دانش آموزان و مدیران مدارس پرسش نامه تهیه شده، پر و تکمیل شد پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفت.
در مطالعه ای که ما انجام دادیم بین گروههای سنی زیر ۳ ماه اصلاً شیر مادر نخورده و تا ۳ ماه شیر مادر خورده ارتباط معنی داری (pvalue=0.03) وجود دارد. بین سایر گروهها این ارتباط وجود ندارد. همچنین در این مطالعه بین میزان تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، عدم اعتیاد به سیگار پدر و مادر، مصرف آهن و ویتامین A+D نیز ارتباط معنی داری وجود دارد.
در مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده بین شیر مادر و IQ ارتباط مستقیمی وجود دارد که در مطالعه ما نیز بین گروههای سنی زیر ۳ ماه نیز چنین ارتباطی بدست آمد ولی در سایر گروههای سنی چنین ارتباطی وجود نداشت. در مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده بین میزان تحصیلات پدر و مادر و شغل پدر و مادر نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که در مطالعه ما نیز بین تحصیلات و شغل پدر و مادر، مصرف آهن و ویتامین A+D چنین نتیجه ای بدست آمد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
کلیات
انگیزه و اهداف بررسی
اهداف پژوهش
سوالات و فرضیات
فصل دوم: بررسی متون
تغذیه کودکان و اختلالات تغذیه
ترکیب بدن و رشد
مزایای شیر مادر
هوش
فصل سوم: مواد و روشها
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه
نمونه مورد مطالعه و حجم
نمونه
مواد و دستگاهها و روشهای گردآوری
نمونه پرسشنامه
فصل چهارم: نتایج
جدول
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث
نتایج
پیشنهادات
خلاصه انگلیسی
منابع

سطح پایان نامه: دکتری
تعداد صفحات: ۷۵

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند