پایان نامه بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (چهارم و پنجم)

آگوست 23, 2015

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) در سالتحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) که به تعداد ۸۶۴ نفر(دختر(۴۵۲ نفر) و پسر(۴۱۲ نفر)) در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که قبل از پخش آن روایی محتوایی آن توسط استاد راهنما و سایر اساتید علوم تربیتی انجام شد و به لحاظ پایایی نیز بین ۳۰ نفر دانش آموز (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) آزمون شد و پایایی آن ۷۳۱/۰ به دست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون سئوالات با استفاده از آمار استنباطی t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری (فعال و خلاق و سایر گویه های یادگیری) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (چهارم و پنجم) تأثیر مثبتی دارد. و بین یادگیری (خلاق) حاصل از مطالعه مجلات رشد دانش آموزان بر اساس پایه های مختلف (چهارم و پنجم) تفاوت وجود ندارد به طوری که یادگیری خلاق دانش آموزان پایه پنجم پنجم بیشتر از پایه چهارم است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
متغیرهای تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف واژگان کلیدی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم یادگیری
سبکهای یادگیری
سبک یادگیری دیداری
سبک یادگیری شنیداری
نظریه های یادگیری
نظریه یادگیری اکتشافی
نظریه یادگیری رفتاری
نظریه یادگیری اجتماعی
عوامل موثر در یادگیری
یادگیری خلاق چیست؟
یادگیری فعال چیست؟
فرآیند یادگیری در کودکان
مهارتهای حرفه ای معلم در مدیریت کلاس
نظارت و سرپرستی برای یادگیری کلاس
عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان در کلاس
استانداردهای وزارت آموزش و پرورش در خصوص ابعاد فیزیکی
پیشینه عملی پژوهش
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
گردآوری داده ها
جامعه آماری
حجم نمونه آماری
روش های آماری
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف ویژگی های نمونه آماری
توصیف متغیرهای پژوهش
تحلیل استنباطی سوال های پژوهشی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق
توصیف سوال های پژوهشی
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری براساس جنسیت پاسخ گویان
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری براساس پاسه تحصیلی پاسخ گویان
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری براساس مطالعه مجلات رشد پاسخ گویان
جدول ۴-۴: میانگین و انحراف معیار یادگیری فعال، یادگیری خلاق و دیگر گویه ها
جدول ۵-۴: تی تک نمونه وضعیت یادگیری دانش آموزان ابتدایی (چهارم و پنجم) با میانگین فرضی
جدول ۶-۴: محاسبه تفاوت یادگیری فعال دانش آموزان براساس مطالعه یا عدم مطالعه مجلات رشد
جدول ۷-۴: محاسبه تفاوت یادگیری خلاق دانش آموزان براساس مطالعه یا عدم مطالعه مجلات رشد
جدول ۸-۴: محاسبه تفاوت گویه های یادگیری دانش آموزان براساس مطالعه یا عدم مطالعه مجلات رشد
جدول ۹-۴: محاسبه تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مطالعه یا عدم مطالعه مجلات رشد
جدول ۱۰-۴: محاسبه تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس مطالعه یا عدم مطالعه مجلات رشد
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری براساس پایه تحصیلی پاسخ گویان
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری براساس مطالعه مجلات رشد پاسخ گویان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند