پایان نامه بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه

آگوست 23, 2015

به طور کلی هر موجود زنده برای رشد و نمود و ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی لازم احتیاج به جذب مرتب موادی دارد که بنام غذا خوانده می شود . وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علم تغذیه است زیرا این گروه از افراد جامعه آینده سازان مملکت هستند و مسائل مربوط به سلامتی آنها همیشه مورد توجه بوده است.
تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- این تحقیق نشان داد که وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- این تحقیق نشان داد که نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر زیادی دارد.
۳- صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر زیاد و خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف تغذیه
تعریف تغذیه صحیح و کامل
تعریف غذا
تقسیم بندی مواد غذایی
غذاهای آلی
غذاهای معدنی
عزت اجتماعی و خوراکی ها
اثرات مواد غذایی بر حالات روحی و روانی
یادگیری دانش آموزان
تعریف یادگیری
تقسیم بندی نظریه های یادگیری
آموزش
تأثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان
سوء تغذیه و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
کم خونی ناشی از فقر آهن و اثرات آن بر قدرت فراگیری
پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
رو تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند